မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

CyberLink YouCam 5 ꨟꨤင္ꨳလီလီမ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္တꨤင္းသꨱင္ꨳꨁဳꨳ ꨷ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨬတꨵ ꨁဳꨳꨟဝ္းꨡဝ္ Webcom ꨟꨤင္ꨳလီလီ မဳးꨕꨤꨀ္ꨲပꨓ္ꨁဳꨳေꨓဳꨳ ꨷ Cyberling YouCam 5 ꨓꨯꨵꨟꨤင္ꨳလီမီးေꨅး တꨯးေꨀဳꨵꨅူိဝ္းသူꨓ္ꨅ္ꨮ ꨁ္ꨮꨳလꨯꨳꨁ္ꨮꨳꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းꨀꨓ္ေꨀဳꨳ မဳးDownload ꨅꨓ္ꨡဝ္ꨀꨮဳꨲꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းꨀꨓ္လꨯꨳယူꨲꨁဳꨳေꨡဳꨳ။ ꨡမ္ꨲလူဝ္ꨲ Serial Key ꨀꨤꨀ္ꨲေသဳးသင္ꨬလꨳ ꨡမ္ꨲလူဝ္သင္လူိဝ္ေသ ꨅ္ꨮꨁ္ꨮꨳꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းꨁဳꨳ ꨷ 

မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷

Download Here ꨅꨓ္ꨡဝ္တီꨳꨓꨯꨵ Cyberlink YouCam 5 & Ziddu

 မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ေမꨣလူင္ လꨓ္ꨳꨁမ္း ယ္ꨮꨲꨓမ္ ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes