မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

Delete Virus without Software ꨟꨰမ္မꨰင္းတꨯꨤလူꨉ္ꨳꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨵ Software

မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ꨅူိဝ္းမဳးꨡꨰဝ္ꨲထုိင္ꨟူိꨓ္းလꨓ္ꨳꨁမ္းꨟဝ္းꨁဳꨳေꨓဳꨳ ꨷ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨁဳꨳꨟဝ္းေတမဳꨳ မြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳေꨓ လြꨀ္းလꨯꨤးꨟꨰမ္မꨰင္း တꨯꨤ လူꨉ္ꨳꨡမ္ꨲတꨤပ္ꨳလူဝ္ꨲꨅ္ꨮꨵ Software သြပ္ꨵꨕ္ꨬဝးသင္ꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳေꨡဳꨳ။ လြꨀ္းလꨯꨤးꨡꨓ္ꨓꨯꨵ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္မꨤင္ꨅူိဝ္းေꨀဳꨳေတ လꨰပ္ꨳꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းမဳꨳယဝ္ꨵꨀမ္ꨳꨕြင္ꨳ၊ ꨀူꨉ္းꨡမ္ꨲꨟꨓ္ꨕ္ꨮ ꨡဝ္မဳးမြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳေꨓꨬလꨳ ꨁဳꨳꨟဝ္းꨅင္ꨲꨡဝ္မဳးမြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳေꨓꨁဳꨳေꨡဳꨳ။
လြꨀ္းလꨯꨤးꨟꨱတ္းမꨓ္း
1. ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္းꨓꨱꨀ္း Win+R ꨟꨮ္ꨳ Run Box ꨁုိꨓ္ꨳမဳးေသꨀမ္း၊ ယဝ္ꨵေꨀဳꨳတꨰမ္ꨳသ္ꨮꨲဝဳꨳ cmd ꨓꨯေသꨓꨱꨀ္း OK
2.  ယဝ္ꨵေꨀဳꨳတꨰမ္ꨳသ္ꨮꨲꨅုိဝ္ꨳ Drive ပꨓ္ေသꨀမ္း၊ မူိꨓ္ꨅူိင္ꨵꨓင္ꨲ Drive C: D: E: ꨅူိဝ္းꨓꨯꨵꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊
     ပူိင္တꨰꨀ္ꨳမꨓ္း Drive ꨁြင္ꨟဝ္းပꨱꨓ္ C: ꨓꨯ ꨟဝ္းꨁဳꨳေꨀဳꨳ ꨀꨮဳꨲတꨰမ္ꨳသ္ꨮꨲဝဳꨳ C: ꨓꨯေသꨓꨱꨀ္း Enter ꨁဳꨳ ၊
3. ယဝ္ꨵေꨀဳꨳတꨰမ္ꨳသ္ꨮꨲထꨰင္ꨳဝဳꨳ dir/w/a ꨓꨯေသꨓꨱꨀ္း Enter ꨁဳꨳ ၊
ဝꨯꨤးေသꨓꨓ္ꨵ ꨅုိဝ္ꨳ File ꨡꨓ္မီးꨓ္ꨮး Stick ꨁြင္ꨟဝ္းꨓꨓ္ꨵေတ ꨡြꨀ္ꨲမဳးေꨓမူတ္းမူတ္းꨁဳꨳယဝ္ꨵေꨡဳꨳ ၊
 File ꨡꨓ္မီးမꨰင္း Virus ꨡꨓ္ꨟဝ္းꨁဳꨳ ꨁ္ꨮꨳမြတ္ꨲပꨰတ္ꨳ/ ꨟꨰမ္ပꨰတ္ꨳ ꨓꨓ္ꨵေꨀဳꨳေတꨡြꨀ္ꨲမဳးပဳးꨁဳꨳေꨡဳꨳ။
4. တဳꨲေတမြတ္ꨲ/ꨟꨰမ္တꨯꨤပꨰတ္ꨳမꨰင္း Virus ꨓꨓ္ꨵ ꨟဝ္းꨁဳꨳေတလꨯꨳꨀꨮဳꨲတꨰမ္ꨳသ္ꨮꨲထꨰင္ꨳဝဳꨳ -r -a -h *.* ꨓꨯေသꨓꨱꨀ္း Enter ေသꨀမ္းꨁဳꨳ
5. ဝꨯꨤးေသꨓꨓ္ꨵေꨀဳꨳ ꨟဝ္းꨁဳꨳလူဝ္ꨲꨀꨮဳꨲတꨰမ္ꨳသ္ꨮꨲဝဳꨳ del  ꨓꨯေသ တꨰမ္ꨳသ္ꨮꨲꨅုိဝ္ꨳ File ꨡꨓ္မီးမꨰင္း Virus ꨓꨓ္ꨵထꨰင္ꨳေသꨓꨱꨀ္း Enter ပꨓ္ꨀူꨉ္းေꨀဳꨳ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္ယဝ္ꨵတူဝ္ꨳလီငꨤမ္းယဝ္ꨵေꨡဳꨳ။
              (ပူိင္တꨰꨀ္ꨳမꨓ္း= del auturn.ini)
6. ဝꨯꨤးေသꨟဝ္းꨁဳꨳꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ယဝ္ꨵမူတ္းယဝ္ꨵေꨀဳꨳ လူဝ္ꨲꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္း Close ေသꨡြꨀ္ꨲꨀူꨉ္းယဝ္ꨵꨁဳꨳ ꨷

မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ 
 
 
ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ေမꨣ လူင္လꨓ္ꨳꨁမ္း ယ္ꨮꨲꨓမ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ 
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes