မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

Driver for Samsung R428/P428


မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨬလꨳပီꨳꨓြင္ꨵꨅူိဝ္းꨁဝ္ꨳမဳးꨡꨰဝ္ꨲထုိင္ ꨟူိꨓ္းလꨓ္ꨳꨁမ္းꨟဝ္းꨁဳꨳေꨓဳ ꨷ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵေꨀဳꨳꨡဝ္ Drivers မဳးꨕꨤꨀ္ꨲပꨓ္ထꨰင္ꨳꨁဳꨳေꨡဳꨳ။ ပꨱꨓ္ꨁြမ္းꨅုိဝ္ꨳဝဳꨳ Samsung R428/P428 ꨓꨯꨁဳꨳယဝ္ꨵ၊ ꨁြမ္းꨡꨓ္ꨓꨯꨵ ေတလꨯꨳဝဳꨳမဳးꨟုိင္ ထုိင္ꨓꨤꨓ္းယဝ္ꨵꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲꨁဳꨳ ꨷ မꨤင္ꨅူိဝ္းေꨀဳꨳတုိꨀ္ꨵꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းꨀꨓ္ယူꨲ ꨷ ယြꨓ္ꨵꨓꨓ္
တꨯးေꨀဳꨵꨅူိဝ္းꨡꨓ္ တုိꨀ္ꨵꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းꨁြမ္းꨅူိင္ꨵꨓꨯယူꨲꨓꨓ္ꨵ ဝꨯꨤးေသလူင္းသ္ꨮꨲ ဝိꨓ္းတူဝ္းမ္ꨮꨲယဝ္ꨵꨓꨯ ေတလꨰꨓ္ꨳꨟဳ Drivers မꨓ္းယူꨲ၊ သင္ဝဳꨳꨁ္ꨮꨳလꨯꨳꨓꨯ မဳးꨡဝ္တီꨳꨓꨯꨳလꨯꨳယူꨲꨁဳꨳ ꨷ မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ သုိပ္ꨲꨀꨮဳꨲတီꨳ www.downloaddriversamsung.blogspot.com
ꨬလꨳတီꨳ www.nb-today.blogspot.com

 မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ေမꨣလူင္ လꨓ္ꨳꨁမ္း ယ္ꨮꨲꨓမ္ ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes