မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

DriverEasy တဳꨲေꨀဳꨵꨀမ္းꨀမ္းလꨯꨤꨳဝိꨓ္းတူဝ္းမ္ꨮꨲ


မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳး ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨬလꨳပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ꨁဳꨳေꨓဳꨳ ꨷ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨁဳꨳꨟဝ္းေꨀဳꨳꨡဝ္ Software ꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳမဳးꨕꨤꨀ္ꨲပꨓ္ꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ ꨅုိဝ္ꨳမꨓ္းꨬတꨵေꨀဳꨳ ꨟြင္ꨵဝဳꨳ DriverEasy ꨓꨯꨁဳꨳယဝ္ꨵ၊ ꨡꨓ္ꨓꨯꨵꨬတꨵ မူိꨓ္ꨅြမ္းꨓင္ꨲ ꨅုိဝ္ꨳမꨓ္းꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳယဝ္ꨵ၊ တꨯးေꨀဳꨵꨅူိဝ္းꨡꨓ္ထူပ္းꨉဳးပꨓ္ꨟဳ Drivers ꨁြမ္းꨬလꨳꨅ္ꨮမူိဝ္ꨲꨅꨤꨓ္ꨳလြင္ꨳ Drivers ꨓꨯꨁꨰꨓ္းေတဳꨲပုိင္ꨡိင္ꨲသြပ္ꨵꨕ္ꨬဝး DriverEasy ꨓꨯꨵတူꨉ္းꨁဳꨳ ꨷ ယုမ္ꨲယမ္ဝဳꨳ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ေတ ယုမ္ꨵꨟꨤင္ꨳလီꨡြꨀ္ꨲမဳးယူꨲꨓꨯေသ ꨷
Download Here ꨅꨓ္ꨡဝ္တီꨳꨓꨯꨳꨁဳꨳ ꨷ MediaFire ꨬလꨳ Ziddu
 
 မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ေမꨣလူင္ လꨓ္ꨳꨁမ္း ယ္ꨮꨲꨓမ္ ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
 
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes