မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

FaceBook Album Downloader လူတ္ꨲꨡဝ္ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳတင္းꨬꨡလ္ပမ္ꨵမ္ꨮꨲသုင္ꨁဳး ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္တꨤင္းသꨱင္ꨳꨁဳꨳေꨓဳꨳ၊ လြꨀ္းလꨯꨤးꨡြꨓ္ꨲလꨱꨀ္ꨵလꨱꨀ္ꨵꨓꨯေသတဳꨵ ꨕြꨓ္းလီမꨓ္းꨬတꨵထုိင္ပꨱင္းꨘဳꨵꨁဳးေꨓဳꨳ၊ လꨯꨤးꨡꨓ္ꨓꨯꨵꨬတꨵေꨀဳꨳ ပꨱꨓ္လꨯꨤးꨅꨓ္လူတ္ꨲꨡဝ္ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨓ္ꨮး Facebook ꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳယဝ္ꨵ၊ မူိဝ္ꨳꨡြꨓ္တꨤင္းꨓꨓ္ꨵေပဳးဝဳꨳ ꨟဝ္းꨁ္ꨮꨳလꨯꨳꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨓ္ꨮး facebook ꨓꨯꨅုိင္လꨯꨳꨀꨮဳꨲꨅꨓ္လူတ္ꨲꨡဝ္ꨀမ္းꨁꨰပ္းꨁꨰပ္းေသ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္သုမ္းꨁꨤဝ္းယꨤမ္းꨅြမ္းမꨓ္းေတꨵ၊ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ꨬတꨵမီးလꨯꨤးꨅꨓ္လူတ္ꨲꨡဝ္တင္း Album လꨯꨳယဝ္ꨵေꨡဳꨳ၊ ꨟဝ္းꨀူꨉ္းလူဝ္ꨲꨁဝ္ꨳꨀꨮဳꨲꨓ္ꨮး Album ꨡꨓ္ꨟဝ္းꨁ္ꨮꨳလꨯꨳꨓꨓ္ꨵေသ ꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္းꨓိဝ္ꨵꨁꨮဳꨲယဝ္ꨵ ꨀꨮဳꨲသုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းꨡꨓ္ဝဳꨳ Download This Facebook Album မူိꨓ္ꨅူိင္ꨵꨓင္ꨲꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳတꨤင္းꨓူိဝ္ꨓꨯꨵꨀူꨉ္းေꨀဳꨳ လꨯꨳယဝ္ꨵေꨡဳꨳ၊ 
လꨯꨤးꨟꨱတ္းမꨓ္း 
ꨓ္ꨮး Mozilla Firefox ꨁဝ္ꨳꨀꨮဳꨲတီꨳ Tools > Add-ons > ꨀꨮဳꨲတီꨳလြꨀ္းသြꨀ္ꨳꨟဳ Search box ယဝ္ꨵတꨰမ္ꨳသ္ꨮꨲဝဳꨳ facepaste ꨓꨯေသေတꨡြꨀ္ꨲမဳးပꨓ္ ꨟꨮ္ꨳꨟဝ္းꨁဳꨳ install ꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ ဝꨯꨤးေသꨟဝ္းꨃဳꨳꨓꨱꨀ္း install ယဝ္ꨵꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲꨓူိဝ္ Restart now ꨓꨓ္ꨵꨀူꨉ္းေꨀဳꨳ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္ယဝ္ꨵတူဝ္ꨳလီငꨤမ္းယဝ္ꨵေꨡဳꨳ။ 
မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ  
 
 မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ေမꨣလူင္ လꨓ္ꨳꨁမ္း ယ္ꨮꨲꨓမ္ ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
 
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes