မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

Fences Public လြမ္ꨵꨟူဝ္ꨵꨓဳꨳꨁြမ္း


မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨬလꨳ ပီꨳꨓြင္ꨵꨅူိဝ္းမဳးꨡꨰဝ္ꨲထုိင္ ꨡြင္ꨳလꨓ္ꨳꨁမ္းꨟဝ္းꨁဳꨳေꨓဳꨳ ၊ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨁဳꨳꨟဝ္းလꨯꨳ Software ꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳ မဳးꨘꨤꨀ္ꨲပꨓ္ထုိင္ꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ ꨅုိဝ္ꨳမꨓ္းေတꨵေꨀဳꨳꨟြင္ꨵဝဳꨳ Fences ꨟူဝ္ꨵꨓꨯꨁဳꨳဝဳꨳ၊ မူိꨓ္ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳတꨤင္းꨓူိဝ္ ꨡꨓ္လꨯꨳꨟꨓ္ယူꨲꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ File , folder ꨡꨓ္မီးꨓူိဝ္ꨓဳꨳꨁြမ္းꨟဝ္းꨁဳꨳꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵ ꨟဝ္းꨁဳꨳမဳးလြမ္ꨵꨟူဝ္ꨵပꨓ္ေပဳးꨓꨯꨅုိင္ ꨓဳꨳꨁြမ္းꨟဝ္းꨓꨓ္ꨵေꨀဳꨳေတ လꨰပ္ꨳလꨯꨤꨳပꨱꨓ္တီꨳပꨱꨓ္တꨤင္းေသ ေတꨅုိꨓ္ꨳတဳပꨤင္ꨲလꨰင္းလီမဳးꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ ꨡꨓ္ꨓꨯꨵေတလꨯꨳဝဳꨳ ꨟꨱတ္းမဳးပꨓ္တြꨓ္ꨳတဳꨲ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ꨅူိဝ္းꨁꨤꨓ္ꨵလုမ္းꨓဳꨳꨁြမ္း (မူိꨓ္ꨁဳꨳꨟဝ္း) ꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳယဝ္ꨵေꨓဳꨳ၊ Download ꨅꨓ္ꨡဝ္ေသꨡဝ္ꨅ္ꨮꨵတူꨉ္းꨁဳꨳꨬလꨳ ꨷ မီးတꨤင္းတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေꨡဳꨳ ꨷မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ
Download Fences_public
 
 မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ေမꨣလူင္ လꨓ္ꨳꨁမ္း ယ္ꨮꨲꨓမ္ ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
 
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes