မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

လꨯꨤးမြတ္ꨲ File Folder ꨅူိဝ္းꨡꨓ္ꨡမ္ꨲမြတ္ꨲလꨯꨳမ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨬလꨳပီꨳꨓြင္ꨵမဳးꨡꨰဝ္ꨲꨟြတ္ꨳထုိင္ꨟူိꨓ္းလꨓ္ꨳꨁမ္းꨟဝ္းꨁဳꨳေꨓဳ ꨷ ဝꨓ္းမူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ ꨁဳꨳꨟဝ္းေတမဳးမြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳေꨓꨀꨱဝ္ꨲꨀပ္းလူꨉ္ꨳ Delete မြတ္ꨲပꨰတ္ꨳ File , Folder ꨅူိဝ္းꨡꨓ္ꨡမ္ꨲမြတ္ꨲလꨯꨳꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ File မꨤင္ꨡꨓ္ꨓꨯꨵ Delete မြတ္ꨲပꨰတ္ꨳေꨀဳꨳ ꨡမ္ꨲမြတ္ꨲလꨯꨳꨀမ္းသုိဝ္ꨳ ၊ မꨤင္ꨡꨓ္ပꨯꨤꨡဝ္ꨡမ္ꨲမြတ္ꨲလꨯꨳေသ ꨁꨤင္ꨵဝꨯꨵယူꨲꨓ္ꨮးꨁြမ္းꨟဝ္းꨟꨱတ္းꨓꨓ္ ꨷ မꨤင္ပြꨀ္ꨳꨓꨯꨵ ꨁꨤꨓ္ꨵꨟꨓ္ꨅ္ꨮသုꨀ္ꨵ ꨀြပ္ꨳမꨓ္းေသ ꨁုိꨓ္းသ္ꨮꨲဝိꨓ္းတူဝ္းမ္ꨮꨲေꨀဳꨳ မီးတꨤင္းꨓမ္ ၊ ယြꨓ္ꨵꨓꨓ္ ꨀြြမ္ꨵDelete မြတ္ꨲပꨰတ္ꨳ File ꨅူိဝ္းꨡꨓ္ꨡမ္ꨲမြတ္ꨲလꨯꨳေသ ꨓင္ꨲꨟုိဝ္ေပဳးေတလꨯꨳꨅ္ꨮလီꨀꨮဳꨲꨓꨓ္ꨵ ꨟဝ္းꨁဳꨳမဳးလꨰပ္ꨳꨟꨱꨓ္းတူꨉ္း လြꨀ္းလꨯꨤး
Delete မြတ္ꨲပꨰတ္ꨳꨁဳꨳေꨓဳꨳ ꨷

လြꨀ္းလꨯꨤꨳ Delete မြတ္ꨲ 1 လူꨉ္ꨳတင္း Unlocker 
1. ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း ꨀꨮဳꨲ Download ꨅꨓ္ꨡဝ္သြပ္ꨵꨕ္ꨬဝးလ္ Unlocker တီꨳ www.filehippo.com
ꨓꨓ္ꨵမဳးေသ install လူင္းသ္ꨮꨲꨓ္ꨮးꨁြမ္းꨟဝ္းေသꨀမ္း၊
2. ဝꨯꨤးေသꨟဝ္းꨁဳꨳ install လူင္းသ္ꨮꨲယဝ္ꨵ၊ ꨁုိꨓ္းꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္း Right Click ꨓꨱꨀ္းꨓိဝ္ꨵꨁꨮဳꨲသ္ꨮꨲꨓူိဝ္ File ꨟုိဝ္ folder ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲမြတ္ꨲလꨯꨳꨓꨓ္ꨵေသꨀမ္း၊ တူꨉ္းလူင္းꨀꨮဳꨲတꨤင္းတ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵꨀမ္းထꨰဝ္ထꨰဝ္ ေတလꨯꨳꨟꨓ္မီးပဳး Unlocker ꨓꨯသီလူိင္လူိင္ဝꨯꨵ ꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲꨓူိဝ္မꨓ္းꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ ပ္ꨮꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳ မꨓ္းေတꨡြꨀ္ꨲမဳးပꨓ္ꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳေသ ꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္းတီꨳꨡꨓ္တꨰမ္ꨳဝꨯꨵဝဳꨳ No action ꨓꨓ္ꨵမဳးပꨱꨓ္ Delete တꨰꨓ္းေသꨀမ္း၊ ယဝ္ꨵေꨀဳꨳꨓꨱꨀ္း OK ၊ ဝꨯꨤးေသꨓꨓ္ꨵ ꨁုိꨓ္းꨀꨮဳꨲDelete မြတ္ꨲတူꨉ္း File ꨟုိဝ္ Folder ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲမြတ္ꨲလꨯꨳꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳꨬလꨳ မꨓ္းေတမြတ္ꨲလꨯꨳငꨯꨤꨳငꨯꨤꨳလူမ္လူမ္ꨀူꨉ္းေꨡဳꨳ ။ ꨷

လြꨀ္းလꨯꨤး Delete မြတ္ꨲ 2 လူꨉ္ꨳတင္း explorer.exe

ꨡꨓ္ꨓꨯꨵေꨀဳꨳပꨱꨓ္လꨯꨤးမြတ္ꨲထိ 2 ꨁဳꨳေꨓဳꨳ ꨷ ꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္းတုမ္ꨲ Ctrl+Alt+Delete ꨓꨓ္ꨵေသယဝ္ꨵ ꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲꨓူိဝ္ Start Task Manager >ꨓꨱꨀ္းတုမ္ꨲ Process ယဝ္ꨵေꨀဳꨳ တူꨉ္းꨀꨮဳꨲတꨤင္းတ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵ ꨀမ္းထꨰဝ္ထꨰဝ္ယဝ္ꨵ လူိꨀ္ꨳꨡဝ္ explorer.exe ေသꨓꨱꨀ္းတုမ္ꨲ End Process ေသꨀမ္း (ေပဳးထုိင္တီꨳꨓꨯꨳယဝ္ꨵ ꨁြမ္းꨟဝ္းꨁဳꨳေတꨡမ္ꨲꨓꨱꨀ္းသင္လꨯꨳ ꨀူꨉ္းယဳꨲေပတူꨀ္းꨅ္ꨮသင္) ယဝ္ꨵေꨀဳꨳꨁုိꨓ္းꨀꨮဳꨲ Delete မြတ္ꨲတူꨉ္း File ꨟုိဝ္ Folder ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲမြတ္ꨲလꨯꨳꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳꨬလꨳ မꨓ္းေတမြတ္ꨲလꨯꨳꨀမ္းလꨱဝ္ꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ ဝꨯꨤးေသꨓꨓ္ꨵေꨀဳꨳ ꨁုိꨓ္းꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္း Ctrl+Alt+Delete ေသꨀꨮဳꨲတီꨳ Start Task Manager ထꨰင္ꨳꨀမ္းꨓုိင္ꨳ၊ ယဝ္ꨵေꨀဳꨳꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲတီꨳတုမ္ꨲ New Task ယဝ္ꨵေꨀဳꨳတꨰမ္ꨳဝဳꨳ explorer.exe  ꨓꨯေသꨓꨱꨀ္း OK ꨀူꨉ္းေꨀဳꨳလꨯꨳယဝ္ꨵꨁဳꨳေꨡဳꨳ။ (ꨁြမ္းꨟဝ္းꨁဳꨳေꨀဳꨳေတꨁုိꨓ္းလꨱꨓ္ꨳလꨯꨳမူိꨓ္ꨀဝ္ꨲမဳးꨁုိꨓ္းေꨡဳꨳ)
 
 မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ေမꨣလူင္ လꨓ္ꨳꨁမ္း ယ္ꨮꨲꨓမ္ ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
 
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes