မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

Fladimation ꨟꨰတ္းꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨓမ္ꨵလꨯ
မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨬလꨳပီꨳꨓြင္ꨵꨅူိဝ္းꨁဝ္ꨳမဳးꨡꨰဝ္ꨲꨟူိꨓ္းလꨓ္ꨳꨁမ္းꨟဝ္းꨁဳꨳေꨓဳꨳ ꨷ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨬတꨵ ꨁဳꨳꨟဝ္းꨡဝ္ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ Fladimation မဳးꨕꨤꨀ္ꨲတြꨓ္ꨳပꨓ္ꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ ယြꨓ္ꨵဝဳꨳ ꨡမ္ꨲေပဳးသူꨳꨟꨓ္ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္ ꨡြꨓ္ꨡဝ္မဳးꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းꨀꨓ္ꨬလꨳ ꨡဝ္မဳးꨕꨤꨀ္ꨲꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ ယြꨓ္ꨵဝဳꨳ မꨓ္းပꨱꨓ္သြပ္ꨵꨕ္ꨬဝးတီꨳꨡꨓ္ꨅ္ꨮꨵလီꨬလꨳ ပီꨓ္တီꨳꨡꨓ္လီꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းꨅူိင္ꨵꨓꨯ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္ေꨀဳꨳ ထုꨀ္ꨲလီꨡဝ္မဳးꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းယူꨲꨓꨯေသ ꨡဝ္မဳးꨕꨤꨀ္ꨲꨁဳꨳေꨡဳꨳ ꨷ ꨅꨓ္ꨡဝ္တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨁဳꨳꨬလꨳ ꨷ 

www.mediafire.com ꨬလꨳ www.ziddu.com


 မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ေမꨣလူင္ လꨓ္ꨳꨁမ္း ယ္ꨮꨲꨓမ္ ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes