မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

Game လꨱꨓ္ꨳယဝ္ꨵေမဳယိပ္း Mouse လꨯꨳလီလီ




မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ꨅူိဝ္းမဳးꨁဝ္ꨳꨡꨰဝ္ꨲထုိင္လꨓ္ꨳꨁမ္းꨟဝ္းꨁဳꨳေꨓဳꨳ၊ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨬတꨵ ꨡမ္ꨲꨅုိဝ္ꨳလြꨀ္းလꨯꨤးꨟꨱတ္းသင္ꨁဳꨳ မီးGameꨡြꨓ္ꨲꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳမဳးꨕꨤꨀ္ꨲꨀူꨉ္းေꨡဳꨳ၊ တီꨳေတꨵမꨓ္း တူဝ္ꨁဳꨳꨓꨯေꨀဳꨳ ꨡမ္ꨲလꨯꨳꨅ္ꨮလꨱꨓ္ꨳꨀꨱမ္းသင္ꨁဳꨳ ꨀူူꨉ္း ꨀꨱမ္းꨡꨓ္ꨓꨯꨵꨬတꨵေꨀဳꨳ ပꨱꨓ္ꨀꨱမ္းတီꨳꨡꨓ္ꨁဳꨳꨟဝ္း လꨱꨓ္ꨳယဳꨁꨯꨤꨵယဳꨡူိꨓ္ ꨁြင္ꨁဳꨳꨟဝ္းꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ လꨯꨳꨟꨓ္တꨯးေꨀဳꨵꨁဳꨳꨟဝ္းေꨀဳꨵꨓုိင္ꨳ ꨁ္ꨮꨳလꨯꨳꨓꨯꨬလꨳ ꨅင္ꨲလꨯꨳမဳးꨡဝ္သ္ꨮꨲဝꨯꨵပꨓ္ꨀူꨉ္းေꨡဳꨳ၊ သင္ဝဳꨳတꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ေꨀဳꨳ သူꨓ္ꨅ္ꨮꨁ္ꨮꨳလꨯꨳꨅြမ္းေပဳꨳဝဳꨳꨓꨯꨅုိင္ လူတ္ꨲတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵလꨯꨳယူꨲꨁဳꨳ၊ Game ꨡꨓ္ꨓꨯꨵꨡမ္ꨳလꨯꨳလူင္းသ္ꨮꨲꨓ္ꨮးꨁြမ္းꨟဝ္းေသ လꨱꨓ္ꨳလꨯꨳꨀမ္းလꨱဝ္ေꨡဳꨳ၊ ယြꨓ္ꨵꨓꨓ္ ပူိင္ꨓုိင္ꨳေꨀဳꨳမꨓ္းေတꨡမ္ꨲꨓꨀ္းꨁြမ္းသင္ꨁဳꨳ။ ꨷ မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ

Download Here : Zuma's Revenge!

 မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ေမꨣလူင္ လꨓ္ꨳꨁမ္း ယ္ꨮꨲꨓမ္ ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes