မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

HyperCam 3.5 + Serial


မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္တꨤင္းလꨯꨤꨁဳꨳေꨓဳꨳ ၊ သြပ္ꨵꨕ္ꨬဝးꨡꨓ္ꨓꨯꨵꨬတꨵ ꨁဳꨳꨟဝ္းလꨯꨳꨀꨮဳꨳꨁဝ္ꨳꨡꨰဝ္ꨲထုိင္ဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတ္ တꨯးပꨤꨓ္မ္ꨮꨲꨟဝ္းꨁဳꨳေသ လꨯꨳꨀꨮဳꨲꨟꨓ္မꨰꨓ္ꨉဳးသြပ္ꨵꨕ္ꨬဝးꨡꨓ္ꨓꨯꨵꨁဳꨳယဝ္ꨵ၊ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ꨬတꨵေꨀဳꨳဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတ္ တꨯးပꨤꨓ္မ္ꨮꨲ မီးပꨓ္ꨟဳꨡိတ္းꨡြတ္းေသ ꨁဝ္ꨳတူꨉ္းꨡမ္ꨲပ္ꨮꨲလꨯꨳꨬလꨳ ꨁဳꨳꨟဝ္းꨅင္ꨲလꨯꨳꨀꨮဳꨲꨟဳမဳးမ္ꨮꨲမ္ꨮꨲ မဳးသ္ꨮꨲဝꨯꨵပꨓ္ တြꨓ္ꨳတဳꨲတꨯးေꨀဳꨵတꨯးပꨤꨓ္မ္ꨮꨲꨟဝ္းꨁဝ္ ꨅူိဝ္းတုိꨀ္ꨵꨡꨓ္ꨁ္ꨮꨳလꨯꨳꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳေꨡဳꨳ။ ꨁဳꨳꨟဝ္းꨓꨯေꨀဳꨳ လꨯꨳဝဳꨳပꨱꨓ္ေꨀဳꨵꨡꨓ္ꨅပ္းတိတ္းပꨓ္ꨟꨰင္း တꨯးပꨤꨓ္မ္ꨮꨲꨟဝ္းမဳးေꨀဳꨵꨓုိင္ꨳေသ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္မုင္ꨳမြင္း ꨁ္ꨮꨳꨟꨓ္တꨯးပꨤꨓ္မ္ꨮꨲꨟဝ္းꨁဳꨳ ꨕုတ္းꨡြꨀ္ꨲမဳးထꨰင္ꨳပြꨀ္ꨳꨓုိင္ꨳယူꨲꨓꨯေသ ꨷

မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ

Download Here : mediafire


ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ေမꨣလူင္ လꨓ္ꨳꨁမ္း ယ္ꨮꨲꨓမ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes