မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

လꨯꨤးꨟꨱတ္းꨟꨮ္ꨳ Internet ꨟဝ္းဝꨯးလူိဝ္ꨀဝ္ꨲ


မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ꨁဳꨳေꨓဳꨳ ꨷ ꨀမ္းꨓꨯꨵꨁဳꨳꨟဝ္းေတမဳးမြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳေꨓ လြꨀ္းလꨯꨤးထꨰင္ꨳꨟꨰင္း Internet ꨟꨮ္ꨳဝꨯးလူိဝ္ꨀဝ္ꨲꨁဳꨳေꨓဳ ꨷ လြꨀ္းလꨯꨤးꨡꨓ္ꨓꨯꨵေတမꨰꨓ္ꨳတြꨓ္ꨳတဳꨲ ꨀူꨓ္းꨅူိဝ္းInternet ꨡမ္ꨲေပဳးလီ ꨷ ꨡမ္ꨲꨓꨓ္ေꨀဳꨳ ꨀူꨓ္းꨅ္ꨮꨵတုိဝ္း Internet မꨓ္းꨓမ္ ꨀꨮဳꨲꨅူိဝ္းꨓꨯꨵꨁဳꨳေꨓဳꨳ ꨷ ꨟဝ္းꨁဳꨳꨟꨱတ္းလꨯꨤးမꨓ္းꨡိတ္း လူꨉ္ꨳꨡမ္ꨲလူဝ္ꨲလူင္းသြပ္ꨵꨬဝးသင္ꨁဳꨳ ꨷ 


လြꨀ္းလꨯꨤးꨟꨱတ္းမꨓ္း

1. ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း ꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္း Windows+R (ꨟြင္ꨵRun) ေသေတꨡြꨀ္ꨲမဳးလြꨀ္း Run ယဝ္ꨵေꨀဳꨳꨀꨮဳꨲတꨰမ္ꨳသ္ꨮꨲဝဳꨳ gpedit.msc > OK မꨓ္းေတꨡြꨀ္ꨲမဳးပꨓ္တူိꨀ္ꨳ Local Group Policy Editor ယဝ္ꨵꨀꨮဳꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲꨓူိဝ္ Computer Configuration>Administrative Templates> Network > QoS Packet Scheduler >တူꨉ္းꨀꨮဳꨲတꨤင္းꨁꨮဳꨲမုိဝ္းꨓꨓ္ꨵေသလူိꨀ္ꨳꨓꨱꨀ္း Limit reservable bandwidth ꨓူိဝ္မꨓ္းသြင္ꨀမ္း၊ ꨀꨮဳꨲလူိꨀ္ꨳꨁိတ္ꨲပꨓ္တီꨳ Enabled > ယဝ္ꨵေꨀဳꨳတီꨳ Bandwidth limit(%): 20 ꨓꨓ္ꨵလꨯꨤꨳပꨱꨓ္ 80 ယဝ္ꨵေꨀဳꨳꨓꨱꨀ္း Apply > OK ꨀူꨉ္ꨳေꨀဳꨳပꨱꨓ္ꨡꨓ္ယဝ္ꨵတူဝ္ꨳလီငꨤမ္းယဝ္ꨵꨁဳꨳေꨡဳꨳ ꨷ သင္ဝဳꨳတꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ꨁ္ꨮꨳꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းတူꨉ္းꨓꨯေꨀဳꨳ ꨟꨱတ္းတူꨉ္းꨁဳꨳꨬလꨳ ေပဳးꨡမ္ꨲလꨯꨳꨅ္ꨮꨓꨯေꨀဳꨳ ꨁုိꨓ္းꨀꨮဳꨲမူꨓ္ꨵေမးꨟꨮ္ꨳမူိꨓ္ꨀဝ္ꨲꨀူꨉ္းေꨀဳꨳလꨯꨳꨁဳꨳေꨡဳꨳ ꨷ 

မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ  
 မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ေမꨣလူင္ လꨓ္ꨳꨁမ္း ယ္ꨮꨲꨓမ္ ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
 
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes