မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

Mac Blu-ra Player (Windows version) ꨟꨤင္ꨳလီꨁုိꨀ္ꨵꨁꨰမ္ꨵမ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨬလꨳပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္တꨤင္းသꨱင္ꨳꨁဳꨳေꨓဳꨳ ၊ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨬတꨵေꨀဳꨳ မီးꨁြင္ꨕꨤꨀ္ꨲꨡြꨓ္ꨲ Player ꨟꨤင္ꨳလီလီမဳးတြꨓ္ꨳပꨓ္ꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ ꨅုိဝ္ꨳမꨓ္းꨬတꨵေꨀဳꨳꨟြင္ꨵဝဳꨳ Mac Blu-ray Player ꨁဳꨳယဝ္ꨵ၊ ယြꨓ္ꨵဝဳꨳမꨓ္းပꨱꨓ္ꨁြင္မꨤꨀ္ꨲꨀꨰမ္ꨳꨁြင္ꨲ Mac ꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳယဝ္ꨵ၊ တြꨓ္ꨳတဳꨲꨕူꨳꨅ္ꨮꨵဝိꨓ္းတူဝ္း မူိꨓ္ꨟဝ္းꨁဳꨳꨓꨯေꨀဳꨳ ꨓင္ꨲꨟုိဝ္ေတꨡမ္ꨲလꨯꨳꨓဳꨳလꨱꨀ္ꨵꨓꨓ္ꨵ ꨁဝ္ေꨀဳꨳꨟꨱတ္းမဳးပꨓ္ပဳးယူꨲꨓꨯꨬလꨳ လꨯꨳဝဳꨳပꨱꨓ္ꨀꨤမ္ꨲလီꨡꨓ္ုိင္ꨳꨓꨯယူꨲꨁဳꨳ၊ လြင္ꨳတꨤင္းꨁဳꨳꨟဝ္းꨡဝ္မဳးꨕꨤꨀ္ꨲပꨓ္ေꨀဳꨳ ယြꨓ္ꨵဝဳꨳ Player ꨡꨓ္ꨓꨯꨵ မီးလြင္ꨳꨟꨓ္ထꨤင္ꨲꨟꨤင္ꨳꨅꨰင္ꨳလီ၊ ယဝ္ꨵေꨀဳꨳမꨓ္းေꨀဳꨳꨡမ္ꨲယ္ꨮꨲသင္ လꨱꨀ္ꨵလꨱꨀ္ꨵꨡြꨓ္ꨲꨀူꨉ္းꨬလꨳ မꨓ္းꨡမ္ꨲမီးလြင္ꨳꨓꨀ္းသင္ꨓ္ꨮးꨁြမ္းꨟဝ္း၊ လူိဝ္ေသꨡမ္ꨲꨀဳꨳ မꨓ္းပꨯꨤꨟꨤင္ꨳလီပဳးထꨰင္ꨳꨀြꨓ္ꨲꨁဳꨳယဝ္ꨵ။ ꨁဳꨳꨟဝ္းꨬတꨵ ꨅꨱမ္မူိဝ္ꨳေတꨲ ထူပ္းလꨯꨳꨟꨓ္ꨓဳꨳတဳမꨓ္းꨀူꨉ္းေꨀဳꨳ ꨟူဝ္ꨅ္ꨮေပဳးတꨱꨓ္ꨳတြတ္ꨲꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳယဝ္ꨵ။ သင္ဝဳꨳတꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ လꨯꨳꨅ္ꨮꨁ္ꨮꨳꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းတူꨉ္းꨓꨯ ꨁဝ္ꨳꨀꨮဳꨲလူတ္ꨲꨡဝ္မဳးꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းတူꨉ္းꨁဳꨳ၊ ꨁဳꨳယုမ္ꨲယမ္ဝဳꨳ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ တုိꨓ္းေတလꨯꨳꨅ္ꨮေတꨵေတꨵꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳယဝ္ꨵ။ 

မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ

Download Mac Blu_Ray for Windows Mediafire & Ziddu

 မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ေမꨣလူင္ လꨓ္ꨳꨁမ္း ယ္ꨮꨲꨓမ္ ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes