မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

လꨯꨤးꨬꨀꨳ No Right Click ꨓူိဝ္ꨓဳꨳဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတ္


မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္တꨤင္းသꨱင္ꨳꨁဳꨳေꨓဳ ꨷ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨬတꨵ ပꨱꨓ္လြꨀ္းလꨯꨤးꨬꨀꨳ ꨡꨓ္ꨓုိင္းꨁဳး၊ မူိဝ္ꨳꨡြꨓ္တꨤင္း ꨁဳးꨟဝ္းယꨤမ္ꨲသ္ꨮꨲဝꨯꨵ လြꨀ္းလꨯꨤးꨁတ္းေသဳး ꨓူိဝ္ꨓဳꨳဝꨰပ္ꨵပလြꨀ္ꨵꨁ္ꨟဝ္းꨁဳꨳေသ ꨡမ္ꨲပꨓ္ပူိꨓ္ꨳꨡဝ္ေꨁဳꨳမုꨓ္းꨟဝ္း ꨓꨯꨁဳꨳေꨓဳꨳ၊ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵသမ္ꨵ ꨁဳꨳꨟဝ္းေတꨁုိꨓ္းမဳးသ္ꨮꨲပꨓ္ လꨯꨤးꨬꨀꨳမꨓ္းꨁဳꨳ၊ သင္ဝဳꨳ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ထူပ္းꨉဳးဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတ္ ꨟုိဝ္ ꨡမ္ꨲꨓꨓ္တီꨳလ္ꨮေသꨡမ္ꨲဝဳꨳꨁဳꨳေꨓဳ ꨷ သင္ဝဳꨳ ꨁဝ္ꨡမ္ꨲပꨓ္ ꨓꨱꨀ္းꨓိဝ္ꨵꨁꨮဳꨲ No Right Click ꨓꨯေသ ꨡမ္ꨲပꨓ္ꨡဝ္ေꨁဳꨳမုꨓ္းသင္ꨓꨯꨅုိင္ ၊ မဳး Copy ꨡဝ္ Code တင္းတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေသ ꨀꨮဳꨲသ္ꨮꨲပꨓ္တီꨳ address bar တီꨳဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတ္ꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ ꨓꨱꨀ္း Enter ꨀူꨉ္းေꨀဳꨳ လꨯꨳယဝ္ꨵေꨡဳꨳ။ လꨯꨤးꨡꨓ္ꨓꨯꨵꨬတꨵ ꨅြင္ꨲေတလꨯꨳꨀူꨳꨡꨓ္ ꨀူꨳတီꨳꨬတꨵ ꨡမ္ꨲꨟူꨵꨁဳꨳယဝ္ꨵ။

Hi Bro! If you found some website that make No Right Click, Copy this Code and Past and replace that's website at the address bar and Press Enter. Everything will OK for you.

  javascript: document.body.contentEditable='true';document.designMode = 'on' ; void 0
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes