မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

Pencil Sketch 6.5.1 or Convert Photo To Pencil


မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္တꨤင္းလꨯꨤꨁဳꨳေꨓဳꨳ ၊ ꨀမ္းꨓꨯꨁဳꨳꨟဝ္းသြပ္ꨵꨕ္ꨬဝးꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳမဳးꨕꨤꨀ္ꨲတြꨓ္ꨳပꨓ္ တြꨓ္ꨳတဳꨲတꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ꨅူိဝ္းသူꨓ္ꨅ္ꨮꨅꨓ္ꨟꨤင္ꨳမူိꨓ္ ꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ ꨅုိဝ္ꨳသြပ္ꨵꨕ္ꨬဝးꨬတꨵပꨱꨓ္ Pencil Sketch ꨓꨯꨁဳꨳယဝ္ꨵ၊ ꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းလꨯꨳငꨯꨤꨳ သမ္ꨵငꨯꨤးမူိꨓ္ေတꨵꨬလꨳ ယုမ္ꨲယမ္ဝဳꨳသြပ္ꨵꨕ္ꨬဝးꨓꨯꨵေꨀဳꨳေတ ယူꨲꨓ္ꨮးꨬꨀꨳလမ္းမꨤꨀ္ꨲꨟူဝ္ꨅ္ꨮတꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ယူꨲꨓꨯꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ သင္ဝဳꨳတꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ꨁ္ꨮꨳꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းတူꨉ္းꨓꨯေꨀဳꨳ ꨅꨓ္ꨡဝ္ꨁဳꨳꨬလꨳ ꨷ 


Download Here: Mediafire


 မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ေမꨣလူင္ လꨓ္ꨳꨁမ္း ယ္ꨮꨲꨓမ္ ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes