မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

PhotoScape_V3.6.2 ꨟꨤင္ꨳꨁူိင္ꨳꨁꨰပ္ꨳꨟꨤင္ꨳလဝ္းလဝ္း


မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ꨁဳꨳေꨓဳꨳ ၊ သြပ္ꨵꨕ္ꨬဝးလ္ꨡꨓ္ꨓꨯꨵꨬတꨵေꨀဳꨳ ꨡမ္ꨲꨅုိဝ္ꨳꨡꨓ္မ္ꨮꨲသင္ꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲ ꨀူꨉ္းမꨓ္းပꨱꨓ္ꨡꨓ္မဳးမ္ꨮꨲꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ ယဝ္ꨵေꨀဳꨳလꨯꨤးꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းမꨓ္းꨟုိဝ္ လꨯꨤးꨟꨤင္ꨳꨁူိင္ꨳမꨓ္းေꨀဳꨳ လꨯꨳဝဳꨳငꨯꨤꨳေတꨵေတꨵꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳယဝ္ꨵေꨡဳꨳ၊ သင္ꨁ္ꨮꨳလꨯꨳသြပ္ꨵꨕ္ꨬဝးလ္ꨓꨯꨅုိဝ္ လူတ္ꨲꨡဝ္တီꨳꨓꨯꨳလꨯꨳယဝ္ꨵꨁဳꨳ ꨷
PhotoScape_V3.6.2

 မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ေမꨣလူင္ လꨓ္ꨳꨁမ္း ယ္ꨮꨲꨓမ္ ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes