မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

PhotoShine 3.66 Software + Crackမ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္တꨤင္းလꨯꨤ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨁဳꨳꨟဝ္းꨡဝ္ꨀဝ္ꨲ ꨁုိꨀ္ꨵꨁꨰမ္ꨵမဳးꨕꨤꨀ္ꨲတြꨓ္ꨳပꨓ္ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ ꨓꨓ္ꨵꨬတꨵေꨀဳꨳ ပꨱꨓ္သြပ္ꨵꨕ္ꨬဝး Photoshine ꨡꨓ္ꨟꨤင္ꨳꨁူိင္ꨳꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ လူꨉ္ꨳꨡမ္ꨲလူဝ္ꨲပုိင္ꨳꨡိင္ Photoshopသင္ꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳယဝ္ꨵ၊ သြပ္ꨵꨕ္ꨬဝးꨡꨓ္ꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္မဝ္လီꨅ္ꨮꨵꨁိုꨀ္ꨵ ꨓမ္ꨵမုိꨀ္ꨵငꨤမ္းလီေတꨵꨁဳꨳ၊ သင္ဝဳꨳတꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းပ္ꨮꨲယꨤမ္ꨳꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းတူꨉ္းꨓꨯ ယုမ္ꨲယမ္ဝဳꨳေတထုꨀ္ꨲꨅ္ꨮ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ꨀꨮဳꨲꨀမ္းလꨱဝ္ꨁဳꨳယဝ္ꨵ၊ သင္ဝဳꨳꨁ္ꨮꨳလꨯꨳꨓꨯꨅုိင္ ꨁုိင္ꨅꨓ္ꨡဝ္လိင္ꨵꨁ္မꨓ္းတꨤင္းတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨁဳꨳ ꨷

 မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ

 Download Here : Mediafire

 မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ေမꨣလူင္ လꨓ္ꨳꨁမ္း ယ္ꨮꨲꨓမ္ ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes