မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

PhotoShine.v3.45.Portable ꨁုိꨓ္းေမးꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ ꨟꨤင္ꨳလီလီ


မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨬလꨳ ပီꨳꨓြင္ꨵꨅူိဝ္းမဳးꨁဝ္ꨳꨡꨰဝ္ꨲထုိင္ လꨓ္ꨳꨁမ္းꨟဝ္းꨁဳꨳေꨓဳ ꨷ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨬတꨵမီးသြပ္ꨵꨬဝးလ္ ꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳေသ မဳးꨕꨤꨀ္ꨲတြꨓ္ꨳပꨓ္တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ꨅူိဝ္းသူင္ꨅ္ꨮꨟꨤင္ꨳꨁူိင္ꨳꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ ꨟꨮ္ꨳေပဳးꨟꨤင္ꨳလီ ငꨤမ္းတဳꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳေꨡဳꨳ ꨷ ပꨱꨓ္သြပ္ꨵꨬဝးလ္ꨀဝ္ꨲꨀဝ္ꨲ ꨡြꨓ္ꨲꨀူꨉ္းꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲ ꨀူꨉ္းတြꨓ္ꨳတဳꨲတꨯးေꨀဳꨵꨅူိဝ္း ပꨯꨲယꨤမ္ꨳꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းꨓꨓ္ꨵေꨀဳꨳ ေတလꨯꨳဝဳꨳ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္မ္ꨮꨲယူꨲꨓꨯꨁဳꨳေꨡဳꨳ ꨷ မꨓ္းꨟꨤင္ꨳလီꨁုိꨀ္ꨵꨁꨰမ္ꨵ မူိꨓ္ꨅ္ꨮေတꨵꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳယဝ္ꨵ၊ ꨟဝ္းꨀꨮဳꨲမူꨓ္ꨵေမးꨓ္ꨮး Photoshop တမ္ꨵꨡမ္ꨲꨟꨤင္ꨳလီမူိꨓ္ꨓꨯ သြပ္ꨵꨬဝးလ္ꨡꨓ္ꨓꨯꨵေတꨅြꨯꨳꨟဝ္း ꨟꨮ္ꨳေပဳးꨟꨤင္ꨳꨁူိင္ꨳꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ ꨁုိꨀ္ꨵတြꨓ္းမဳးꨀမ္းလꨱဝ္ꨁဳꨳေꨡဳꨳ ꨷ ꨡဝ္ꨅ္ꨮꨵတူꨉ္းꨁဳꨳꨬလꨳ ꨷ မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ 


Download Here: www.mediafire.com ꨬလꨳ www.ziddu.com

 မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ေမꨣလူင္ လꨓ္ꨳꨁမ္း ယ္ꨮꨲꨓမ္ ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes