မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

Photoshop Cs6 မ္ꨮꨲမ္ꨮꨲ မဳးယဝ္ꨵꨁဳꨳ


မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္တꨤင္းသꨱင္ꨳꨁဳꨳ ၊ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵေꨀဳꨳလꨯꨳꨁြင္လီမဳးꨕꨤꨀ္ꨲပꨓ္ ꨡꨓ္ꨅုိဝ္ꨳဝဳꨳ Photoshop Cs6 ꨁဳꨳေꨡဳꨳ ၊ တꨯးေꨀဳꨵမꨤင္ꨅူိဝ္းေတလꨰပ္ꨳꨁ္ꨮꨳလꨯꨳယူꨲꨓꨯꨬလꨳ ꨅင္ꨲလꨯꨳꨡဝ္မဳးꨕꨤꨀ္ꨲပꨓ္ꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ လူတ္ꨲꨡဝ္တꨤင္းတ္ꨮꨳꨓꨯꨵလꨯꨳယဝ္ꨵေꨡဳꨳ။
 မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ 
Download Photoshop Cs6 လြꨀ္းလꨯꨤးꨅ္ꨮꨵတုိဝ္း တြꨓ္ꨳတဳꨲ Photoshop Cs6 ꨁဝ္ꨳတူꨉ္းꨓ္ꨮးဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတ္ꨓꨯꨵေသꨀမ္းꨁဳꨳ ꨷ http://www.yvelledesigneye.com/2012/05/31/cs6-photoshop-tutorials-tips-tricks/

 မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ေမꨣလူင္ လꨓ္ꨳꨁမ္း ယ္ꨮꨲꨓမ္ ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes