မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

picget magic photo editor 5.98 ꨁုိꨀ္ꨵꨁꨰမ္ꨵမ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္တꨤင္းလꨯꨤꨁဳꨳေꨓဳꨳ ၊ ꨀမ္းꨓꨯꨵေꨀဳꨳ လꨯꨳဝဳꨳပꨱꨓ္ꨁြင္ꨕꨤꨀ္ꨲလီꨁုိꨀ္ꨵတြꨓ္း ꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳꨁဳꨳယဝ္ꨵေꨡဳꨳ၊ ပꨱꨓ္သြပ္ꨵꨕ္ꨬဝးꨡꨓ္ꨟꨤင္ꨳꨁူိင္ꨳ ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳယဝ္ꨵေꨡဳꨳ။ ꨅုိဝ္ꨳမꨓ္းေꨀဳꨳꨟြင္ꨵဝဳꨳ Picget Magic Photo Edito ꨓꨯꨁဳꨳယဝ္ꨵ၊ သြပ္ꨵꨕ္ꨬဝးꨡꨓ္ꨓꨯꨵ ꨁꨰမ္ꨵꨡမ္ꨁꨰမ္ꨵꨓꨯေꨀဳꨳ တူꨉ္းꨡဝ္ꨅုိဝ္ꨳမꨓ္းꨀူꨉ္းေꨀဳꨳ သမ္ꨵေပဳးꨟူꨵꨟꨓ္ထုိင္လꨯꨳယူꨲꨁဳꨳယဝ္ꨵ၊ မꨓ္းꨁုိꨀ္ꨵꨁꨰမ္ꨵꨀဳꨳꨟုိဝ္ꨓꨯ ꨀူꨉ္းꨡဝ္ꨓမ္ꨵꨅ္ꨮေသ လꨤတ္ꨳေꨓꨀူꨉ္းေတ ꨡမ္ꨲပꨯေပဳးထꨤꨓ္ꨲ လꨯꨳꨅ္ꨮꨵတူꨉ္းလူꨉ္ꨳ တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းꨁဳꨳေꨓဳꨳ  ꨷ သင္ဝဳꨳယုမ္ꨲတီꨳꨁဳꨳꨟဝ္းလꨤတ္ꨳꨓꨯေꨀဳꨳ  ꨁꨰꨓ္းေတဳꨳလူတ္ꨲꨡဝ္ꨁဳꨳꨬလး ꨷ 

မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ
 Dowload Here : ꨅꨓ္ꨡဝ္တီꨳꨓꨯꨳ Ziddu

 မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ေမꨣလူင္ လꨓ္ꨳꨁမ္း ယ္ꨮꨲꨓမ္ ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes