မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

PortableApp သြပ္ꨵꨕ္ꨬဝးလ္လြတ္ꨳတꨤင္းမꨯꨳꨀꨤꨀ္ꨲေသဳး


မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨬလꨳပီꨳꨓြင္ꨵ ꨅူိဝ္းမဳးꨡꨰဝ္ꨲလꨓ္ꨳꨁမ္းꨟဝ္းꨁဳꨳေꨓဳꨳ ꨷ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨁဳꨳꨟဝ္းေလꨵသꨤင္ꨳတꨤင္းေတဳꨲေသ လꨯꨳမဳး Software ꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳ၊ မꨓ္းမီးꨕြꨓ္းလီꨓမ္တူိဝ္းေသꨀꨮꨤမ္းလꨤတ္ꨳꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳယဝ္ꨵ၊ ေပဳးဝဳꨳလူတ္ꨲေသသ္ꨮꨲဝꨯꨵꨓ္ꨮးꨁြမ္းꨟဝ္းယဝ္ꨵꨓꨯꨅုိင္ မꨓ္းေတꨁုိင္ꨡြꨀ္ꨲမဳးပꨓ္ Software လꨯꨤꨡꨓ္ꨟꨮ္ꨳꨟဝ္းလူတ္ꨲꨡဝ္ ꨅူိဝ္းပꨱꨓ္ Portable ꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳယဝ္ꨵ၊ ꨡမ္ꨲတꨤပ္ꨳလူဝ္ꨲမꨯꨳꨅ္ꨮꨀြပ္ꨳ Key သင္ေသꨅ္ꨮꨵꨀꨤꨓ္လꨯꨳꨀမ္းလꨱဝ္ꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳယဝ္ꨵ၊ ယုမ္ꨲယမ္ꨟꨓ္ထုိင္ဝဳꨳ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ေတ လꨰပ္ꨳလꨯꨳꨅ္ꨮယူꨲꨓꨯꨬလꨳ ꨅင္ꨲလꨯꨳꨡဝ္မဳးꨕꨤꨀ္ꨲပꨓ္ꨁဳꨳယဝ္ꨵ၊ ꨅုိဝ္ꨳမꨓ္းꨬတꨵေꨀဳꨳ ꨟြင္ꨵဝဳꨳ PortableApps ꨓꨯꨁဳꨳေꨡဳꨳ။
သင္ဝဳꨳꨁ္ꨮꨳꨀꨮဳꨲꨁဝ္ꨳတူꨉ္းတီꨳမꨓ္းꨓꨯေꨀဳꨳ ꨁဝ္ꨳꨀꨮဳꨲတီꨳꨓꨯꨳေသꨀꨮဳꨲလူတ္ꨲꨡဝ္ Software လꨯꨳယဝ္ꨵေꨡဳꨳ ꨷http://www.fileswan.com
သင္ဝဳꨳꨁ္ꨮꨳလူတ္ꨲꨡဝ္တီꨳꨓꨯꨳေꨀဳꨳ လꨯꨳꨁဳꨳေꨡဳꨳ PortableApps

 မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ေမꨣလူင္ လꨓ္ꨳꨁမ္း ယ္ꨮꨲꨓမ္ ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes