မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

လꨯꨤးꨟꨱတ္းꨟꨮ္ꨳ Programs ꨓ္ꨮးꨁြမ္းꨟဝ္းဝꨯးလူိဝ္ꨀဝ္ꨲ


မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ꨁဳꨳေꨓဳꨳ ꨷ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨁဳꨳꨟဝ္းေတ မဳးမြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳေꨓ လြꨀ္းလꨯꨤးꨡြꨓ္ꨲꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳꨁဳꨳ၊ ꨓꨓ္ꨵꨬတꨵေꨀဳꨳပꨱꨓ္ လြꨀ္းလꨯꨤးꨟꨱတ္းꨟꨮ္ꨳ Programs ꨓ္ꨮးꨁြမ္းꨟဝ္းꨓꨓ္ꨵ ဝꨯးတူိဝ္းလူိဝ္ꨀဝ္ꨲꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳယဝ္ꨵ၊ ꨅုိဝ္ꨳꨟုိဝ္ꨅ္ꨮꨳꨟုိဝ္ꨓꨯေꨀဳꨳ ꨟꨱတ္းတူꨉ္းယဝ္ꨵꨅင္ꨲယုမ္ꨲ၊ မူိဝ္ꨳလ္ꨮမꨓ္းတုမ္ꨲယဝ္ꨵꨀြꨓ္ꨲ ꨅင္ꨲမြင္းဝဳꨳမꨓ္းေတ ꨀီꨳမူိဝ္ꨳလ္ꨮꨓꨯေသꨀမ္း၊ ꨟဝ္းမဳးတူꨉ္းလြꨀ္းလꨯꨤးꨟꨱတ္းမꨓ္းꨁဳꨳ ꨷
လြꨀ္းလꨯꨤးမꨓ္းꨅမ္ꨵ 
1. ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း ꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္း Right Click ꨓိဝ္ꨵꨁꨮဳꨲသ္ꨮꨲꨓူိဝ္ Program ꨡꨓ္ꨟဝ္းသ္ꨮꨲဝꨯꨵꨓူိဝ္ꨓဳꨳꨁြမ္းꨓꨓ္ꨵေသ ꨀꨮဳꨲတီꨳ Properties > Shortcut > Target: > ယဝ္ꨵေꨀဳꨳꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္းꨁꨰꨓ္ꨳ Space bar တꨤင္းလင္သုတ္းသုတ္းꨓꨓ္ꨵ ꨀမ္းꨓုိင္ꨳေသ တꨰမ္ꨳသ္ꨮꨲပꨓ္ဝဳꨳ /prefetch:1 ꨓꨯေသꨀမ္း
ပူိင္တꨰꨀ္ꨳမꨓ္း မူိꨓ္ꨓင္ꨲဝဳꨳ ꨷ ꨁဳꨳꨟဝ္းꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲꨓူိဝ္ Mozilla Firefox ꨓꨯꨅုိင္ တီꨳ Target: မꨓ္းꨓꨓ္ꨵ ေတမူိꨓ္ꨓꨯꨁဳꨳ ꨷ "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" မူိꨓ္ꨓꨯꨁဳꨳေꨡဳꨳ ၊ ꨟဝ္းꨁဳꨳေꨀဳꨳ ꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္းꨁꨰꨓ္ꨳ Space bar တꨤင္းလင္မꨓ္းꨓꨓ္ꨵေသ တꨰမ္ꨳသ္ꨮꨲ /prefetch:1 ပꨓ္ꨁဳꨳေꨡဳꨳ ꨷ တꨰမ္ꨳꨟꨮ္ꨳမူိꨓ္ꨓꨯꨁဳꨳ ꨷ ပူိင္တꨰꨀ္ꨳမꨓ္း "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" /prefetch:1 ꨟꨱတ္းꨅူိင္ꨵꨓꨯꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ တီꨳသီလꨰင္လꨰင္ꨓꨓ္ꨵ မꨯꨤထုိင္ꨁꨰꨓ္ꨳ Space bar ꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ ေပဳးယဝ္ꨵေꨀဳꨳ ꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္း Apply > OK ꨀူꨉ္းေꨀဳꨳ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္ယဝ္ꨵတူဝ္ꨳလီငꨤမ္းယဝ္ꨵ။ ꨅူိဝ္းꨡꨓ္Program တꨤင္ꨲꨡꨓ္ေꨀဳꨳ ꨟꨱတ္းꨅူိင္ꨵꨓꨯပꨓ္ေသꨀမ္း ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းေတꨟꨓ္ Program ꨡꨓ္ꨟꨱတ္းဝꨯꨵꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵ ဝꨯးတူိဝ္းလူိဝ္မဳးꨀဝ္ꨲ ꨀမ္းသုိဝ္ꨳꨓဳꨳတꨓ္းတဳ ꨀမ္းလꨱဝ္ေꨡဳꨳ ꨷ မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷
 
 မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ေမꨣလူင္ လꨓ္ꨳꨁမ္း ယ္ꨮꨲꨓမ္ ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
 
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes