မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

ပူိတ္ꨲꨕုꨉ္ꨲ Regedit & task Manager ꨡမ္ꨲလꨯꨳ


မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨬလꨳပီꨳꨓြင္ꨵꨅူိဝ္းမဳးꨁဝ္ꨳꨡꨰဝ္ꨲꨟူိꨓ္းလꨓ္ꨳꨁမ္းꨟဝ္းꨁဳꨳေꨓဳ ꨷ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨬတꨵ ꨁဳꨳꨟဝ္းေတမဳးမြꨀ္ꨲေꨓလꨯꨤးꨬꨀꨳပꨓ္ꨟဳ ပူိတ္ꨲꨕုꨉ္ꨲ regeditꨬလꨳ Task Manager ꨡမ္ꨲလꨯꨳꨓꨯꨁဳꨳေꨡဳꨳ ၊ ယြꨓ္ꨵဝဳꨳ ꨁုꨀ္းꨅ္ꨮလꨯꨳမူိဝ္ꨳꨁဳꨳꨟဝ္းလꨯꨳထူပ္းတꨤင္ꨳမꨯꨳꨅ္ꨮꨬလꨳတꨤင္းသုꨀ္ꨵꨅ္ꨮꨡꨓ္ꨓꨯꨵေသ ꨅင္ꨲလꨯꨳꨡဝ္မဳးꨕꨤꨀ္ꨲတြꨓ္ꨳပꨓ္ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ꨅူိဝ္းꨟူပ္ꨵထူပ္းꨉဳးမူိꨓ္ꨁဳꨳꨟဝ္းꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ ယြꨓ္ꨵဝဳꨳ ꨡမ္ꨲꨟူꨵꨬလꨳ ꨟဝ္းꨁဳꨳꨅင္ꨲꨡမ္ꨲေမဳ ꨀြပ္ꨳꨓꨓ္ ꨓင္ꨲꨟုိဝ္ေတꨟူꨵ ꨟဝ္းꨁဳꨳလူဝ္ꨲꨅုꨟြမ္ꨟꨰင္း သပ္းလꨰင္းေꨓပꨓ္ꨀꨓ္ေꨅးေꨅးယဝ္ꨵꨁဳꨳေꨓဳꨳ၊ ꨟဝ္းꨁဳꨳမဳးတူꨉ္း လြꨀ္းလꨯꨤးꨟꨱတ္းမꨓ္း ꨷
တြꨓ္ꨳတဳꨲ Regedit 
1. ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း ꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္းတုမ္ꨲWindows+R ꨅြမ္းꨀꨓ္ေသꨀမ္း မꨓ္းေတꨡြꨀ္ꨲမဳးပꨓ္လြꨀ္း Run ꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ ꨟဝ္းꨁဳꨳေꨀဳꨳꨀꨮဳꨲတꨰမ္ꨳလူင္းꨓꨯꨵ gpedit.msc ယဝ္ꨵေꨀဳꨳꨓꨱꨀ္း OK
2. မꨓ္းေတꨁိုꨓ္ꨳမဳးပꨓ္ Local Group Policy Editor ꨓꨯေသ ꨟဝ္းꨁဳꨳေꨀဳꨳꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲꨓူိဝ္ User Configuration > Administrative Templates > System ဝꨯꨤးေသꨓꨓ္ꨵ တူꨉ္းꨀꨮဳꨲတꨤင္းꨁꨮဳꨲမုိဝ္းꨟဝ္းꨁဳꨳꨓꨓ္ꨵေသꨀꨮဳꨲꨟဳထꨰဝ္လိꨀ္ꨳꨓꨯꨵ Prevent access to registry editing tools ꨟꨓ္ယဝ္ꨵေꨀဳꨳ Double Click ꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲꨓူိဝ္မꨓ္းသြင္ꨀမ္း ယဝ္ꨵေꨀဳꨳလူိꨀ္ꨳꨡဝ္ Disabled ေသꨓꨱꨀ္း OK ꨵ ယဝ္ꨵေꨀဳꨳꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္း Windows+R ꨅြမ္းꨀꨓ္ယဝ္ꨵ တꨰမ္ꨳသ္ꨮꨲ Regedit ေသပူိတ္ꨲꨕုꨉ္ꨲꨁုိꨓ္ꨳမဳးတူꨉ္းလူး ꨅြင္ꨲမꨓ္းပဳꨳလꨯꨳ၊ ေပဳးဝဳꨳမꨓ္းပ္ꨮꨲလꨯꨳꨓꨯꨅုိင္ ꨁုိꨓ္းꨀꨮဳꨲꨁုိင္တီꨳ Not Configured. Enabled . Disabled သꨤမ္ꨡꨓ္ꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳꨬလꨳ ေတလꨯꨳလꨯꨤꨳꨀꨮဳꨲလꨯꨤꨳမဳးꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ ꨀူꨉ္းꨀမ္းလုိꨓ္းသုတ္းမဳး ေတလꨯꨳလူိꨀ္ꨳꨡဝ္ Not Configured ꨡမ္ꨲꨓꨓ္ Disabled ေသꨓꨱꨀ္းOK ꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ ေပဳးဝဳꨳꨅူိင္ꨵꨓꨓ္ ယုမ္ꨲယမ္ဝဳꨳ ꨀꨱဝ္ꨲꨀမ္းလူꨉ္ꨳလြင္ꨳ ပူိတ္ꨲꨕုꨉ္ꨲ Regedit ꨡမ္ꨲလꨯꨳꨓꨓ္ꨵေꨀဳꨳေတ ꨁုိꨓ္းပူိတ္ꨲလꨯꨳလီꨁုိꨓ္းမဳးယူꨲꨁဳꨳ။ 
တြꨓ္ꨳတဳꨲ Task Manager 
1. ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း ꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္းတုမ္ꨲWindows+R ꨅြမ္းꨀꨓ္ေသꨀမ္း မꨓ္းေတꨡြꨀ္ꨲမဳးပꨓ္လြꨀ္း Run ꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ ꨟဝ္းꨁဳꨳေꨀဳꨳꨀꨮဳꨲတꨰမ္ꨳလူင္းꨓꨯꨵ gpedit.msc ယဝ္ꨵေꨀဳꨳꨓꨱꨀ္း OK . 2. မꨓ္းေတꨁိုꨓ္ꨳမဳးပꨓ္ Local Group Policy Editor ꨓꨯေသ ꨟဝ္းꨁဳꨳေꨀဳꨳꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲꨓူိဝ္ User Configuration > Administrative Templates > System ဝꨯꨤးေသꨓꨓ္ꨵ တူꨉ္းꨀꨮဳꨲတꨤင္းꨁꨮဳꨲမုိဝ္းꨟဝ္းꨁဳꨳꨓꨓ္ꨵေတ မီးFolder ꨅုိဝ္ꨳဝဳꨳ Ctrl+Alt+Del Options ꨓꨯယူꨲ၊ ꨀꨮဳꨲ Double Click ꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲꨓူိဝ္မꨓ္းသြင္ꨀမ္း ယဝ္ꨵေꨀဳꨳသုိပ္ꨲꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲꨓူိဝ္ Remove Task Manager ꨓꨓ္ꨵထꨰင္းသြင္ꨀမ္း၊ ေတꨡြꨀ္မဳးပꨓ္ Not Configured. Enabled . Disabled သꨤမ္ꨡꨓ္ꨓꨓ္ꨵေသေတ လꨯꨳလꨯꨤꨳꨀꨮဳꨲလꨯꨤꨳမဳးမုိꨓ္ꨅူိင္ꨵꨓင္ꨲတꨤင္းꨓူိဝ္ꨓꨓ္ꨵꨓꨱꨀ္း OK ꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ ꨀမ္းလုိꨓ္းသုတ္းမဳးေꨀဳꨳေတ လꨯꨳမဳးလူိꨀ္ꨳꨡဝ္ Not Configured ꨡမ္ꨲꨓꨓ္ Disabled ေသꨓꨱꨀ္း OK ꨁဳꨳေꨡဳꨳ။ ꨡꨓ္ꨓꨯꨵေꨀဳꨳ ပꨱꨓ္ꨳတြꨓ္ꨳတဳꨲ Task Manager ꨟꨯꨤလꨯꨤပူိတ္ꨲꨡမ္ꨲလꨯꨳꨓꨯꨁဳꨳေꨓဳꨳ ꨷
 မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ 
 
 မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ေမꨣလူင္ လꨓ္ꨳꨁမ္း ယ္ꨮꨲꨓမ္ ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
 
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes