မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

လꨯꨤးꨟꨱတ္း Save and Quit ꨡြꨀ္ꨲမဳးꨓ္ꨮး Mozilla Firefox


မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ꨅူိဝ္းသူꨓ္ꨅ္ꨮꨅ္ꨮꨵတုိဝ္း Firefox ꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳေꨓဳꨳ ၊ မူိဝ္ꨳꨡြꨓ္ꨲတꨤင္းꨓꨓ္ꨵ ေပဳးဝဳꨳꨁဝ္္ꨳꨅ္ꨮꨵတုိဝ္း Firefox ေသေတပိꨀ္ꨵꨟုိဝ္ေတမြတ္ꨲꨓꨯ မꨓ္းေတꨡြꨀ္ꨲမဳးပꨓ္ထꨤမ္ဝဳꨳ Save and Quit ꨓꨯꨁဳꨳေꨡဳꨳ ၊ ဝꨯꨤးေသ Firefox မꨓ္းUpdate မဳးထုိင္တိꨀ္းတိꨀ္းထုိင္ Version 15 . 16 ယဝ္ꨵ၊
ꨡꨓ္ပꨱꨓ္ Save and Quit ꨓꨓ္ꨵေꨀဳꨳꨡမ္ꨲꨡြꨀ္ꨲမဳးပꨓ္ꨁဳꨳယဝ္ꨵ၊ သင္ဝဳꨳတꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ꨅူိဝ္းတုိꨀ္ꨵသူꨓ္ꨅ္ꨮꨁ္ꨮꨳꨟꨮ္ꨳမꨓ္းꨡြꨀ္ꨲမဳးပꨓ္ꨁုိꨓ္း Save and Quit ꨓꨯꨅုိင္ ၊ တူꨉ္းလꨯꨤးꨟꨱတ္းမꨓ္းတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေသꨀမ္းꨁဳꨳ ꨷ ငꨯꨤꨳငꨯꨤꨳꨡြꨓ္ꨲꨀူꨉ္းေꨡဳꨳ၊ ꨡြꨓ္ꨲတꨤင္းသုတ္း ꨷ ꨀꨮဳꨲတီꨳ Address bar > ယဝ္ꨵေꨀဳꨳတꨰမ္ꨳသ္ꨮꨲဝဳꨳ about:config ယဝ္ꨵေꨀဳꨳꨓꨱꨀ္း Unter ေသꨀမ္း၊ေတꨡြꨀ္ꨲမဳးတုမ္ꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳဝဳꨳ I'll be careful, I promise ꨓꨯ ꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲꨓူိဝ္မꨓ္းေသꨀမ္း၊
ဝꨯꨤးေသꨓꨓ္ꨵေꨀဳꨳ ꨀꨮဳꨲꨟဳထꨰဝ္လိꨀ္ꨳꨓꨯꨵ browser.showQuitWarning တီꨳ Search: ꨓꨓ္ꨵေသꨀမ္း၊ ဝꨯꨤးေသꨓꨓ္ꨵတူꨉ္းꨀꨮဳꨲတီꨳတ္ꨮꨳ Value ꨡꨓ္ဝဳꨳꨓꨓ္ꨵ မꨓ္းေတမီးဝဳꨳ false ꨓꨯꨁဳꨳေꨡဳꨳ ၊ ꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲꨓူိဝ္ false ꨓꨓ္ꨵသြင္ꨀမ္းထပ္းꨀꨓ္ေသꨀမ္း၊ မꨓ္းေတပိꨓ္ꨲလꨯꨤꨳမဳးပꨱꨓ္ true ꨓꨯေသ Save and Quit ꨡꨓ္ꨟဝ္းꨁ္ꨮꨳꨟꨮ္ꨳမꨓ္းꨡြꨀ္ꨲမဳးꨓꨓ္ꨵေꨀဳꨳ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္ယဝ္ꨵတူဝ္ꨳလီငꨤမ္းယဝ္ꨵေꨡဳꨳ ။ မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ 
 

 မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ေမꨣလူင္ လꨓ္ꨳꨁမ္း ယ္ꨮꨲꨓမ္ ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
 
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes