မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

လꨯꨤးပိတ္ꨲꨁြမ္းShut down ဝꨯးဝꨯး Windows 7


မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨬလꨳပီꨳꨓြင္ꨵꨅူိဝ္းꨁဝ္ꨳမဳး ပꨓ္ꨟꨰင္းလꨓ္ꨳꨁမ္းꨟဝ္းꨁဝ္တꨤင္းသꨱင္ꨳꨁဳꨳေꨓဳꨳ၊ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨁဳꨳꨟဝ္းေတ မဳးမြꨀ္ꨲေꨓေꨕပꨓ္ထꨰင္ꨳ လꨯꨤးပိတ္ꨲꨁြမ္းꨟဝ္းꨟꨮ္ꨳဝꨯးဝꨯးꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ မူိဝ္ꨳꨡြꨓ္တꨤင္း ꨁဳꨳꨟဝ္းလꨯꨳသ္ꨮꨲꨀꨮဳꨲပꨓ္ လꨯꨤးပူိတ္ꨲꨕုꨉ္ꨲꨁြမ္း ꨟꨮ္ꨳမꨓ္းꨁုိꨓ္ꨳဝꨯးဝꨯးယဝ္ꨵꨬလꨳ ၊ ꨁဳꨳꨟဝ္းေꨀဳꨳဝူꨓ္ꨵဝဳꨳ ထုꨀ္ꨲလီသ္ꨮꨲပဳးလꨯꨤးပိတ္ꨲမြတ္ꨲꨁြမ္း Shut Down ꨟꨮ္ꨳဝꨯးဝꨯးꨓꨯꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ ꨟဝ္းမဳးတူꨉ္းလꨯꨤးꨟꨱတ္းမꨓ္းꨁဳꨳ ꨷
လꨯꨤးꨟꨱတ္းမꨓ္း

ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း ꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲတုမ္ꨲဝိꨓ္းတူဝ္းꨬလꨳꨡဳꨲ Windows+R ယဝ္ꨵေသꨟြင္ꨵ Run ꨡြꨀ္ꨲမဳးေသꨀမ္း၊ ꨀꨮဳꨲတꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳသ္ꨮꨲတီꨳ Run ဝဳꨳꨅူိင္ꨵꨓꨯ regedit ေသꨓꨱꨀ္း Enter ꨟုိဝ္ OK ꨡꨓ္ꨓꨯꨵꨅုိဝ္ꨳမꨓ္းꨟြင္ꨵဝဳꨳ Registry Editor ꨓꨯꨁဳꨳယဝ္။ ဝꨯꨤးေသꨓꨓ္ꨵေꨀဳꨳ ꨀꨮဳꨲတီꨳꨅူိင္ꨵꨓꨯHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control ဝꨯꨤးေသꨟဝ္းꨟꨱတ္းယဝ္ꨵမူတ္း၊ မꨓ္းေတꨡြꨀ္ꨲမဳးပꨓ္box ꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ ဝꨯꨤးေသꨟဝ္းꨁဝ္ꨳမဳးထုိင္တီꨳ Control လုိꨓ္းသုတ္းယဝ္ꨵꨓꨯ တူꨉ္းꨀꨮဳꨲတꨤင္းꨁꨮဳꨲမုိဝ္း ေတလꨯꨳꨟꨓ္ WaitToKillServiceTimeout ꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ ꨀꨮဳꨲꨓꨱ္ꨀ္းသ္ꨮꨲꨓူိဝ္မꨓ္းသြင္ꨀမ္းꨁဳꨳ တီꨳ Value data ꨓꨓ္ꨵေတပꨱꨓ္ဝꨯꨵ 12000 ၊ ꨀꨮဳꨲလꨯꨤꨳပꨱꨓ္ 1000 ꨟုိဝ္ 2000 ꨡမ္ꨲꨓꨓ္ 5000၊ ꨡဝ္ꨅ္ꨮတꨯးေꨀဳꨵꨁဝ္ဝဳꨳꨁဳꨳ၊ ေပဳး1000 ေꨀဳꨳမူိꨓ္ ꨓုိင္ꨓဳးထီး၊ 2000 ေꨀဳꨳမူိꨓ္သြင္ꨓဳးထီး 5000 ေꨀဳꨳထꨤꨓ္ꨲꨟဳꨳꨓဳးထီးꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊

ဝꨯꨤးေသꨟဝ္းꨟꨱတ္းတီꨳꨓꨯꨳယဝ္ꨵꨀꨮဳꨲယဝ္ꨵ၊ သုိပ္ꨲꨀꨮဳꨲꨟꨱတ္းတီꨳꨓꨯꨳေသꨀမ္း၊ HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop တီꨳꨓꨯꨳေꨀဳꨳေတ လꨯꨳꨟꨓ္မီး WaitToKillServiceTimeout ထꨰင္ꨳတီꨳꨓုိင္ꨳꨬလꨳေတမီးပဳးတင္း HungAppTimeout ꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ မူိꨓ္ꨀဝ္ꨲꨀူူꨉ္းꨁဳꨳ၊ ꨀꨮဳꨲꨓꨱ္ꨀ္းသ္ꨮꨲꨓူိဝ္မꨓ္းသြင္ꨀမ္းေသ၊ တီꨳ Value data ꨓꨓ္ꨵေတပꨱꨓ္ဝꨯꨵ 12000 ꨬလꨳꨀꨮဳꨲလꨯꨤꨳပꨱꨓ္ 1000 ꨟုိဝ္ 2000 ꨡမ္ꨲꨓꨓ္ 5000၊ ꨡဝ္ꨅ္ꨮတꨯးေꨀဳꨵꨁဝ္ဝဳꨳꨁဳꨳ။ ေꨡဳꨳꨁဳꨳ ꨷ဝꨯꨤးေသꨟꨱတ္းယဝ္ꨵ သင္ဝဳꨳလꨯꨤးꨟꨱတ္းꨅူိဝ္းꨓꨯꨵ ꨡမ္ꨲလꨯꨳꨅ္ꨮꨓꨯေꨀဳꨳ ꨁုိꨓ္းမဳးꨟꨱတ္းꨟꨮ္ꨳမꨓ္းမူိꨓ္ꨀဝ္ꨲေꨀဳꨳ လꨯꨳယဝ္ꨵေꨡဳꨳ။ း) မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes