မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

Small Balls Screensaver

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵꨁꨣꨳꨟဝ္း ꨁုိꨓ္း သုပ္ꨲတꨤင္ꨲ ပꨓ္ တြꨓ္ꨳတꨣꨲ တꨤင္းꨟꨤင္ꨳလီတီꨳꨓꨣꨳ Desktop ꨟဝ္း ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨵ ꨅုိဝ္ꨳမꨓ္းေတꨵ ꨟြင္ꨵ Small Balls Screensaver ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ- တူꨉ္း ꨁꨣꨳꨬလꨳမꨓ္း တူိꨀ္းꨟူင္ꨳ မူိꨓ္ ꨓင္ꨲ တီꨳ ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳတီးတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ ꨁꨣꨳယဝ္ꨵ း) ေပꨣးလꨯꨳꨅ္ꨮေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲ ꨀꨮꨣꨲꨁꨣꨳꨬလꨳ သိꨀ္ꨵ မꨓ္းေꨀꨣꨳလꨱꨀ္ꨵ꨸ ꨀူꨉ္းꨁꨣꨳ ꨟꨮ္ꨳꨀꨤမ္ꨲလီေသꨀမ္းꨁꨣꨳ

Download
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes