မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

Sothink SWF to Video Converter ꨡဝ္ Swf ꨟꨱတ္းပꨱꨓ္ Video

မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္တꨤင္းသꨱင္ꨳꨁဳꨳေꨓဳꨳ ၊ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨁဳꨳꨟဝ္းေတ မဳးꨕꨤꨀ္ꨲတြꨓ္ꨳပꨓ္ထုိင္ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ꨅူိဝ္းသူꨓ္ꨅ္ꨮꨕꨱင္း Flash ꨡꨓ္ပꨱꨓ္ Swf File ꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ မူိဝ္ꨳꨀြꨓ္ꨲမုိꨓ္ꨵသုိꨓ္း ꨟဝ္းꨁဳꨳတုိꨓ္းꨁ္ꨮꨳꨡဝ္ Flash Song ꨓꨯꨵမဳးꨟꨱꨑ္းပꨱꨓ္ဝီးထီးꨡူဝ္း Video ꨁဳꨳေꨓဳꨳ၊ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ꨳ Program မꨓ္းေꨀဳꨳမီးမဳးယဝ္ꨵꨁဳꨳ၊ ယုမ္ꨲယမ္ꨲဝဳꨳ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ေတ လꨰပ္ꨳသူꨓ္ꨅ္ꨮꨁ္ꨮꨳꨅ္ꨮꨵသုင္းတုိဝ္းꨀꨓ္ယူꨲꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ ꨡဝ္ꨀꨮဳꨲꨅ္ꨮꨵတူꨉ္းꨁဳꨳꨬလꨳ ꨷ မူိဝ္ꨳꨡြꨓ္တꨤင္းꨓꨯꨵ မူိꨓ္ꨁဳꨳꨟဝ္းယꨤမ္ꨳꨡဝ္သ္ꨮꨲယဝ္ꨵꨕြင္ꨳ လြင္ꨳꨡꨓ္ꨓꨯꨵ ၊ ꨀူꨉ္း မꨓ္းꨡမ္ꨲꨅုိဝ္ꨳ Program ꨡꨓ္ꨓꨯꨵ၊ မꨓ္းေတပꨱꨓ္ထꨰင္ꨳꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ ပꨱꨓ္ꨟုိဝ္ပꨱꨓ္ မဳးꨡဝ္ꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းတူꨉ္းꨀꨓ္ꨁဳꨳ ꨷ 
Program ꨡꨓ္ꨓꨯꨵ ꨟတ္းလꨤတ္ꨳတꨱမ္တူဝ္ဝဳꨳ မꨓ္းတုိꨓ္းꨡမ္ꨲပဳး ꨟꨤင္ꨳ Program ပဳးမဳးေသꨡိတ္း၊ ယြꨓ္ꨵဝဳꨳ Program မꨤင္ꨡꨓ္ꨓꨯꨵ ဝꨯꨤးေသꨟꨱတ္းယဝ္ꨵꨀꨮဳꨲယဝ္ꨵ၊ မꨓ္းေတပဳးမဳးꨅုိဝ္ꨳ Software ꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳေꨡဳꨳ။ ꨡꨓ္ꨓꨯꨵꨬတꨵ တုိꨓ္းဝဳꨳꨡမ္ꨲပဳး ဝဳꨳꨡမ္ꨲပဳးꨅြမ္းꨁဳꨳ ꨷ း)
Download Here ꨅꨓ္ꨡဝ္တီꨳꨓꨯꨳ Mediafire & Ziddu
 
မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ေမꨣလူင္ လꨓ္ꨳꨁမ္း ယ္ꨮꨲ꨸ꨓမ္꨸ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes