မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

လꨯꨤးꨬꨀꨳမꨰင္း Virus Autorun.inf & Recycled.exe ꨓ္ꨮးUSBမ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ꨅူိဝ္းမဳးꨡꨰဝ္ꨲ ထုိင္ꨟူိꨓ္းလꨓ္ꨳꨁမ္းꨟဝ္းꨁဳꨳေꨓဳꨳ ꨷ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨁဳꨳꨟဝ္းေတ မဳးလꨤတ္ꨳေꨓ လြꨀ္းလꨯꨤးꨬꨀꨳပꨓ္ꨟဳ ꨡꨓ္တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨀꨯꨵထူပ္းယူꨲꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳေꨓဳꨳ၊ ꨁဳꨳꨟဝ္းလꨯꨳꨟꨓ္တꨯးေꨀဳꨵꨁဳꨳꨟဝ္း သꨰင္လꨤဝ္ မြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳဝဳꨳ မꨰင္းတူဝ္ꨓꨯꨵꨟꨯꨤꨵေတꨵမ္ꨮးဝဳꨳ ေပဳးဝဳꨳမꨓ္းလꨯꨳꨁဝ္ꨳꨀꨮဳꨲꨓ္ꨮး USB ယဝ္ꨵꨓꨯ File ꨟဝ္းꨓ္ꨮးꨓꨓ္ꨵေꨀဳꨳ ပူိတ္ꨲꨡမ္ꨲလꨯꨳေသꨡꨓ္ယဝ္ꨵ မ္ꨮးꨟူꨵ ꨸ ꨓꨯꨁဳꨳꨬလꨳ ꨁဳꨳꨟဝ္းေꨀဳꨳ
ငိꨓ္းလီꨀူဝ္ ꨅြမ္းမꨓ္းꨅꨯꨤးလꨤတ္ꨳယူꨲ၊ မꨰင္း Virus ꨡꨓ္တꨯးေꨀဳꨵꨁဳꨳꨟဝ္း လꨤတ္ꨳထုိင္ꨓꨓ္ꨵေꨀဳꨳ ပꨱꨓ္ေပဳးဝဳꨳꨟဝ္းꨁဳꨳ မဳးသꨱပ္ꨲ USB ꨟဝ္းသ္ꨮꨲꨓ္ꨮးꨁြမ္းယဝ္ꨵꨓꨯ မꨓ္းေတꨡြꨀ္ꨲမဳးပဳးꨁဝ္ꨅူိဝ္းꨓꨯꨵ မူိꨓ္ꨅူိင္ꨵꨓင္ꨲ Autorun.inf ꨟုိဝ္ Recycled.exe ꨟုိဝ္ rundll32.exe ေတꨲꨀꨮဳꨅူိဝ္းꨓꨯꨵꨁဳꨳယဝ္ꨵ၊ မꨰင္းꨟꨯꨤꨵꨅူိဝ္းꨓꨯꨵ ꨡဝ္သြပ္ꨵꨕ္ꨬဝး Antivirus သင္မဳးꨟꨰမ္ေꨀဳꨳ ꨡမ္ꨲလꨯꨳလဳးလဳး ꨀူꨉ္းလꨯꨳထုꨀ္ꨲꨉဳးမꨓ္းꨀိꨓ္ပꨰတ္ꨳꨀꨮဳꨲတိꨀ္းတိꨀ္းꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳယဝ္ꨵ။ ꨀူꨉ္း ꨷ ꨀမ္းꨓꨯꨵꨬတꨵ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ꨡမ္ꨲတꨤပ္ꨳလူဝ္ꨀူဝ္သင္မꨓ္းယဝ္ꨵ၊ မီးလြꨀ္းလꨯꨤးꨬꨀꨳမꨓ္းယဝ္ꨵေꨡဳꨳ၊ သင္ေသꨡမ္ꨲဝဳꨳ ေပဳးꨟူꨵေꨀဳꨳ ငꨯꨤꨳဝဳꨳငꨯꨤꨳ ၊ ေပဳးꨡမ္ꨲꨟူꨵေꨀဳꨳ ေပဳꨳꨬလꨲꨟဳတꨤင္းပꨯꨤꨳ ꨡꨓ္ဝဳꨳꨓꨓ္ꨵꨁဳꨳယဝ္ꨵ၊ လꨯꨤးꨟꨱတ္းမꨓ္းꨬတꨵ Copy ꨡဝ္ Command တꨤင္းတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေသ ꨷
@echo del: E:Autorun.inf del: F:Autorun.inf del: G:Autorun.inf del: H:Autorun.inf del: E:Recycled.exe del: F:Recycled.exe del: G:Recycled.exe del: H:Recycled.exe del: E:RUNDLL32.exe del: F:RUNDLL32.exe del: G:RUNDLL32.exe del: H:RUNDLL32.exe @echo

ꨀꨮဳꨲသ္ꨮꨲꨓ္ꨮး Notepad ၊ ယဝ္ꨵေꨀဳꨳꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္း Save As ေသပꨓ္ꨅုိဝ္ꨳမꨓ္း ꨟꨮ္ꨳမꨓ္းပꨱꨓ္ bat ေသသိမ္းဝꨯꨵꨓ္ꨮး USB ꨟဝ္းꨀူꨉ္းေꨀဳꨳ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္ꨁꨰမ္ꨵလꨰပ္ꨳယဝ္ꨵေꨡဳꨳ။ 
(ပူိင္တꨰꨀ္ꨳမꨓ္း သိမ္းꨅူိင္ꨵꨓꨯ= KillVirus.bat )
ေပဳးဝဳꨳꨟဝ္းꨁဳꨳသꨱပ္ꨲ USB ꨟဝ္းမူိဝ္ꨳလ္ꨮေꨀဳꨳ ꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္း killvirus.bat ꨓꨯꨵေသ Run ပꨓ္ꨀူꨉ္းေꨀဳꨳ ꨡꨓ္မꨰင္းꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵေတ ꨟꨯꨤလꨯꨤꨀꨮဳꨲꨁဳꨳေꨡဳꨳ။

မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ေမꨣ လူင္လꨓ္ꨳꨁမ္း ယ္ꨮꨲꨓမ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes