မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

Watch Football Online Free တူꨉ္းမꨤꨀ္ꨲꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨓꨰတ္ꨲ


 
မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳး ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨅူိဝ္ꨵꨟꨀ္ꨵꨟြမ္ တူꨉ္းမꨤꨀ္ꨲꨓင္ တꨤင္းလꨯꨤꨁဳꨳေꨓဳ ꨷ လꨯꨳꨟꨓ္တꨯးေꨀဳꨵꨁဳꨳꨟဝ္း လꨯꨤေꨀဳꨵ ထꨤမ္ꨟဳဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတ္ꨡꨓ္တူꨉ္းမꨤꨀ္ꨲꨓင္ ꨓိူဝ္ꨓꨰတ္ꨲꨡြꨓ္လꨯꨤးေသ ꨅင္ꨲလꨯꨳꨡဝ္မဳးꨕꨤꨀ္ꨲပꨓ္ꨁဳꨳယဝ္ꨵ၊ ꨁဳꨳꨟဝ္းꨬတꨵ ꨡမ္ꨲေပဳးသူꨳတူꨉ္း ꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲꨁဳꨳ၊ ꨀြပ္ꨳဝဳꨳ ꨟꨓ္ထုိင္ဝဳꨳ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ꨁ္ꨮꨳလꨯꨳꨓꨯꨬလꨳ ꨡဝ္မဳးꨕꨤꨀ္ꨲꨁဳꨳေꨡဳꨳ။ ꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲꨓူိဝ္လိꨀ္ꨵꨁ္ ဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတ္တꨤင္းတ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵေသ လꨯꨳꨅ္ꨮꨅုမ္းလ္ꨮꨓꨯေꨀဳꨳ လူိꨀ္ꨳတူꨉ္းလꨯꨳယဝ္ꨵꨁဳꨳ ꨷ 
မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ


Hi! Brothers .... If you would like to watch Football Free Online, Press this Link and enjoy whit your team that you love. 
ดูบอลออนไลน์มี ช่องให้เลือกหลากหลาย ที่สำคัญสามารถ ดูบอลสดออนไลน์ โดยไม่ต้อง โหลดโปรแกรมลงเครื่อง ดูบอลสดๆเร้าใจไปทุกลีกทั่วโลก แค่กดเข้าเว็บไซต์ข้างล่างที่ให้ไปนะครับ พี่น้อง .......

အြန္လိုုင္းေပၚက ေဘာ္လံုုးပြဲ ႀကည္႔ခ်င္ေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ဒီ၀က္ဆုုိက္ေပၚသုုိ႔ နွိပ္လုုိက္ရံုုျဖင္႔ သင္ႀကည္႔ခ်င္တာ ႀကည္႔လုုိ႔ရပါျပီ။
 
 
 မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ေမꨣလူင္ လꨓ္ꨳꨁမ္း ယ္ꨮꨲꨓမ္ ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
 
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes