မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, November 26, 2012

လꨯꨤးပူိတ္ꨲꨁြမ္းꨟꨮ္ꨳꨁုိꨓ္ꨳဝꨯးဝꨯး Windows 7


မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨁဳꨳꨟဝ္းေတမဳးမြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳေꨓပꨓ္ လြꨀ္းလꨯꨤးꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္မꨤင္ꨅူိဝ္း ꨀꨯꨵေလꨲလꨤတ္ꨳဝဳꨳ ပူိတ္ꨲꨁြမ္းေꨀဳꨳꨡြꨀ္ꨲမဳးထူိင္းꨓဳꨲ ꨓꨯꨬလꨳꨁဳꨳꨟဝ္းေꨀဳꨳ ꨅင္ꨲꨁုꨀ္းꨅ္ꨮလꨯꨳ လꨯꨤးꨓꨯꨵေသꨡဝ္မဳးꨕꨤꨀ္ꨲꨁဳꨳေꨡဳꨳ၊ လြꨀ္းလꨯꨤးꨟꨱတ္းမꨓ္းꨬတꨵေတ လꨰပ္ꨳမီးလꨯꨤလꨯꨤးယူꨲေသတဳꨵ ꨡꨓ္ꨁဳꨳꨟဝ္းေတလꨤတ္ꨳꨓꨯꨵေꨀဳꨳ ေတပꨱꨓ္လꨯꨤးꨓုိင္ꨳꨓ္ꨮးꨓꨓ္ꨵꨀူꨉ္းꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲ
ꨅူိင္ꨵꨟုိဝ္ꨓꨯေꨀဳꨳ ꨡဝ္ꨀꨮဳꨲꨅ္ꨮꨵတူꨉ္းꨀꨓ္ꨁဳꨳေꨓဳꨳ ၊

လြꨀ္းလꨯꨤးꨟꨱတ္းမꨓ္း 
ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္းꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္းꨓိဝ္ꨵꨁꨮဳꨲ Right Click သ္ꨮꨲꨓူိဝ္ My Computer > Properties > Advanced system settings > ေတꨡြꨀ္ꨲမဳးပꨓ္System properties box ꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳ ၊ သုိပ္ꨲꨀꨮဳꨲꨁဝ္ꨳတီꨳတုမ္ꨲ Advanced >တꨤင္းတ္ꨮꨳသုတ္း ꨀꨮဳꨲတီꨳ Start up and Recovery > settings ဝꨯꨤးေသꨓꨓ္ꨵေꨀဳꨳေတလꨯꨳꨟꨓ္လြꨀ္း Time to display list of operating systems [30] Seconds ꨓꨯꨁဳꨳေꨓဳꨳ၊ ꨟဝ္းꨁဳꨳေꨀဳꨳꨀꨮဳꨲလꨯꨤꨳပꨱꨓ္ 1 ꨟုိဝ္ 2 ေတꨲꨀꨮဳꨲꨅူိဝ္းꨓꨯꨵ ꨅြမ္းꨓင္ꨲꨟဝ္းလꨯꨳꨅ္ꨮေꨀဳꨳလꨯꨳယဝ္ꨵꨁဳꨳ။ တူꨉ္းꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨁဳꨳꨬလꨳ ꨷ 
မ္ꨮꨲသုင္ေသꨀမ္း ꨷ မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ေမꨣလူင္ လꨓ္ꨳꨁမ္း ယ္ꨮꨲꨓမ္ ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes