မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, December 20, 2012

ပꨤင္ꨁူꨓ္ꨵꨁꨯꨳတꨰမ္ꨳတြပ္ꨲလိꨀ္ꨳ ပရိꨲတိသတ္ꨵထမ္မပꨣꨲလꨀꨰꨓ္ꨲꨅဝ္ꨳ ဝꨱင္းသီꨲေပꨣꨵ ꨁြပ္ꨳꨁူပ္ꨲ 10 ပီꨶ


မꨤꨯတြင္း ပပ္ꨵလိꨀ္ꨳ ꨁြပ္ꨳꨁူပ္ꨳသိပ္းပီꨶ ပꨤင္ꨁူꨓ္ꨵꨁꨯꨳတꨰမ္ꨳတြပ္ꨲလိꨀ္ꨳ ပရိꨲတိသတ္ꨵထမ္မပꨣꨲလꨀꨰꨓ္ꨲꨅဝ္ꨳ ဝꨱင္းသီꨲေပꨣꨵ ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
သင္ꨁ္ꨮꨳလꨯꨳ ပပ္ꨵမꨓ္းꨅုိင္ ꨅꨓ္ꨡဝ္တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေသꨀမ္းꨁꨣꨳ

Download

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes