မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, December 6, 2012

ꨟꨮ္ꨳꨟꨤင္ꨳꨟူဝ္ꨅ္ꨮꨟူင္ꨳတူꨀ္းတီꨳꨓꨣꨳ ဝꨰပ္ꨵသꨤꨯꨵꨁြင္ꨟဝ္း

မ္ꨮꨶသုင္ꨁꨣꨳ သင္ꨁ္ꨮꨳ ꨟꨮ္ꨳ ꨟꨤင္ꨳ ꨟူဝ္ꨅ္ꨮ ꨟူင္ꨳတူꨀ္းတီꨳ Blog ꨟဝ္း ꨓꨓ္ꨵꨓꨯꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ လꨤꨯးမꨓ္းေတꨵ ꨅြမ္း ꨀꨮꨣꨲတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳတꨣꨵ
 ♥1.  Login ꨁဝ္ꨳ ပေလꨣꨲꨁ္ ꨟဝ္း
   ♥2.  Layout ꨁဝ္ꨳတီꨳꨓꨯꨳေသ Dashboard သုပ္ꨲꨓꨰꨀ္းတီꨳꨓꨯꨳꨁꨣꨳ
  ♥3.  Add a Gadget သုပ္ပုိတ္ꨲ ထꨰင္ꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ
  ♥4.  HTML/Javascript.ေပꨣး ထုိင္တီꨳ ꨓꨯꨵေꨀꨣꨳ ꨡဝ္ ꨀူတ္ꨵꨓꨯꨵ သ္ꨮꨲ ပꨓ္ꨁꨣꨳတꨣꨵ
   ေပꨣး ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ Save ꨁꨣꨳꨬလꨳ  ꨡူိဝ္ꨲꨬꨀꨲ ယဝ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes