မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, December 10, 2012

တꨰမ္ꨳတူဝ္လိꨀ္ꨳ ꨟꨤင္ꨳလီ꨸ တꨣꨲ ပꨓ္ေꨀꨣꨲ မꨰꨓ္ꨵ

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္း ꨓꨯꨵ သမ္ꨵ တꨣꨲတꨰမ္ꨳ လိꨀ္ꨳ တြꨓ္ꨳ ပꨓ္ ေꨀꨣꨲမိꨓ္ꨵ ꨀꨓ္ ꨅူိဝ္း ပꨱꨓ္ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨓ္ꨮး သယမ္တꨯး
တꨯးပꨤင္ꨀုမ္လြတ္ꨳလꨰဝ္းꨅူိဝ္းꨓꨯꨵ ꨀꨮꨣꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨓꨯꨵေꨀꨣꨳ ꨅꨰမ္ꨵ ေတꨵ꨸ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ လꨤꨯးꨟꨱတ္း မꨓ္းေတꨵ တူꨉ္းတိꨰီးတ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ
ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း ꨀꨮꨣꨲတီꨳꨓꨯꨳꨁꨣꨳꨬလꨳ

မꨤꨯတြင္း /
လိꨀ္ꨳတꨯးေတꨵꨡမ္ꨲ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨁလꨣꨳ လူိဝ္ေသ ꨡင္းꨀိတ္း ꨀူꨉ္းꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ

1 ♥ Enter your text တီꨳꨓꨯꨳေသတꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳ ꨓင္ꨲꨁ္ꨮꨳတꨰမ္ꨳꨁꨣꨳꨬလꨳ
2♥ ꨓꨰꨀ္းꨓူိဝ္ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ " A" ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ
3♥ ေပꨣးတီမ္ꨳ ꨓင္ꨲꨁ္ꨮꨳတꨰမ္ꨳ ꨓꨓ္ꨵ ယဝ္ꨵယဝ္ꨳေꨀꨣꨳ ꨓꨰꨀ္းတီꨳ ==>
Generate Code! ေသꨀမ္းꨁꨣꨳ
ေပꨣး ယဝ္ꨵ code ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးေသ ꨀူး ꨡဝ္ codeေ မꨓ္းေသ ꨀꨮꨣꨲပꨓ္ေꨀꨣꨵ ꨡꨓ္ထုꨀ္ꨲꨅ္ꨮ  ꨁ္ꨮꨳ ပꨓ္ေꨀꨣꨲ မꨰꨓ္ꨵ ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ


ꨀမ္း ꨓꨯꨵ ꨟဝ္း ꨀꨮꨣꨲꨅူးꨓ္ꨮးꨟူိꨓ္း ꨡꨓ္ꨟဝ္း ꨁ္ꨮꨳတြꨓ္ꨳꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ  ေꨀꨣꨵ ꨟဝ္းမုိတ္ꨳꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ တူꨉ္းတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ
 ꨓꨰꨀ္းတီꨳ HTML ေသ ꨡဝ္ꨀူတ္ꨵ သ္ꨮꨲ ပꨓ္ တီꨳ တꨰမ္ꨳ ပꨓ္ေꨀꨣꨲမꨰꨓ္ꨵ ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ Save ပꨓ္ေꨀꨣꨳ တြꨓ္ꨳယဝ္ꨵယဝ္ꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ 

ꨟꨮ္ꨳꨀꨤမ္ꨲလီေသꨀမ္းꨁꨣꨳ ယꨣꨲ ေပလုိမ္း တြꨓ္ꨳ ပꨓ္ပꨣးꨁꨣꨳေသꨀမ္းꨁꨣꨳ ꨁꨰꨀ္း꨸
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes