မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, December 9, 2012

သင္ꨁ္ꨮꨳꨟꨮ္ꨳ ꨟꨤင္ꨳ မꨤꨀ္ꨲꨟူဝ္ꨅ္ꨮꨟူင္ꨳꨅြမ္းပꨤꨯ မြꨀ္ꨵ

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္း ꨓꨯꨵသမ္ꨵ သင္ ꨁ္ꨮꨳ ꨟꨮ္ꨳ မꨤꨀ္ꨲꨟူဝ္ꨅ္ꨮ ꨟူင္ꨳꨅြမ္းပꨤꨯ မြꨀ္ꨲ ꨅူိင္ꨵꨓင္ꨲꨁꨣꨳ ꨟဝ္း သ္ꨮꨲ ဝꨯꨵꨓꨓ္ꨵ ꨅုိင္ ꨡဝ္ꨀူတ္ꨵ မꨓ္းတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵ သ္ꨮꨲပꨓ္ꨁꨣꨳꨬလꨳ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္ꨟꨤင္ꨳလီ ꨁꨰမ္ꨵေတꨲ꨸ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ တူꨉ္း ꨡꨓ္ꨁꨣꨳ သ္ꨮꨲ ဝꨯꨵ ꨓꨯꨵ ꨀြꨓ္ꨲꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨁꨰꨀ္း꨸:P
လꨤꨯးသ္ꨮꨲမꨓ္းေတꨵ

   ♥1.  Login ꨁဝ္ꨳ ပေလꨣꨵꨁ္ ꨁြင္ꨟဝ္း
   ♥2. ꨁဝ္ꨳတီꨳ Layout  ေသ သုပ္ꨲꨁဝ္ꨳတီꨳ Dashboard
   ♥3. ေပꨣးယဝ္ꨵꨓꨰꨀ္း ꨡꨓ္ Add a Gadget
   ♥4. ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨡဝ္ꨀူတ္ꨵတꨣꨲသ္ꨮꨲꨓꨓ္ꨵ သ္ꨮꨲတီꨳ  HTML/Javascript.
   ♥5. ေပꨣးယဝ္ꨵSave ပꨓ္ေꨀꨣꨳ ယဝ္ꨵယဝ္ꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ


☺ ꨟꨮ္ꨳ ဝꨰပ္ꨵသꨤꨯꨵေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ꨟꨤင္ꨳလီ꨸ꨀူꨳေꨀꨣꨵ ေသꨀမ္းꨁꨣꨳ ☺

 
♥ မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes