မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, December 6, 2012

လꨤꨯးသ္ꨮꨲ တူဝ္လိꨀ္ꨳ လꨰꨓ္ꨳꨅြမ္းပꨤꨯမြꨀ္ꨲ

လꨤꨯးသ္ꨮꨲ တူဝ္လိꨀ္ꨳ လꨰꨓ္ꨳꨅြမ္းပꨤꨯမြꨀ္ꨲ (ꨓူꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨓꨯꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ လꨤꨯး မꨓ္းေတꨵ တူꨉ္း ꨅြမ္းတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ
   ♥1.  Login ꨁဝ္ꨳ ပေလꨣꨵꨁ္ ꨁြင္ꨟဝ္း
   ♥2. ꨁဝ္ꨳတီꨳ Layout  ေသ သုပ္ꨲꨁဝ္ꨳတီꨳ Dashboard
   ♥3. ေပꨣးယဝ္ꨵꨓꨰꨀ္း ꨡꨓ္ Add a Gadget
   ♥4. ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨡဝ္ꨀူတ္ꨵတꨣꨲသ္ꨮꨲꨓꨓ္ꨵ သ္ꨮꨲတီꨳ  HTML/Javascript.
   ♥5. ေပꨣးယဝ္ꨵSave ပꨓ္ေꨀꨣꨳ ယဝ္ꨵယဝ္ꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ

☺ ꨟꨮ္ꨳ ဝꨰပ္ꨵသꨤꨯꨵေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ꨟꨤင္ꨳလီ꨸ꨀူꨳေꨀꨣꨵ ေသꨀမ္းꨁꨣꨳ ☺
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes