မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, December 6, 2012

ꨟꨮ္ꨳမ္ꨮမꨯꨵ -ꨓမ္ꨵꨓꨤꨯး တူꨀ္းတီꨳꨓꨣꨳပေလꨣꨵꨁ္ꨁြင္ꨟဝ္း

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵ ေတလꨤတ္ꨳေꨓ လꨤꨯးသ္ꨮꨲꨟꨮ္ꨳမ္ꨮꨵ မꨯꨵꨟူင္ꨳ ꨡမ္ꨲꨓꨓ္ ꨟꨮ္ꨳꨓမ္ꨵꨓꨤꨯးꨟူင္ꨳတီꨳꨓꨣꨳ ဝꨰပ္ꨵသꨤꨯꨵꨅုိင္ ꨓꨯꨵေꨀꨣꨳ ꨟꨤင္ꨳလီေတꨵေတꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ သ္ꨮꨲတူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ
လꨤꨯးမꨓ္းေတꨵ ꨷
 
   ♥1.  Login ꨁဝ္ꨳ ပေလꨣꨵꨁ္ ꨁြင္ꨟဝ္း
   ♥2. ꨁဝ္ꨳတီꨳ Layout  ေသ သုပ္ꨲꨁဝ္ꨳတီꨳ Dashboard
   ♥3. ေပꨣးယဝ္ꨵꨓꨰꨀ္း ꨡꨓ္ Add a Gadget
   ♥4. ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨡဝ္ꨀူတ္ꨵတꨣꨲသ္ꨮꨲꨓꨓ္ꨵ သ္ꨮꨲတီꨳ  HTML/Javascript.
   ♥5. ေပꨣးယဝ္ꨵSave ပꨓ္ေꨀꨣꨳ ယဝ္ꨵယဝ္ꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ


☺ ꨟꨮ္ꨳ ဝꨰပ္ꨵသꨤꨯꨵေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ꨟꨤင္ꨳလီ꨸ꨀူꨳေꨀꨣꨵ ေသꨀမ္းꨁꨣꨳ ☺             Falling SnowFlakes  ꨓꨯꨵပꨱꨓ္ꨓမ္ꨵꨓꨤꨯးꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ

<script language="JavaScript" src="http://files.main.bloggerstop.net/uploads/3/0/2/5/3025338/falling_snowflakes.js">
</script>

              Falling Leavesꨓꨯꨵသမ္ꨵ ပꨱꨓ္မ္ꨮမꨯꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
<script language="JavaScript" src="http://files.main.bloggerstop.net/uploads/3/0/2/5/3025338/falling_leaves.js">
</script>
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes