မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, December 9, 2012

သင္ꨁ္ꨮꨳꨟꨮ္ꨳပုင္းꨘꨯးတူꨀ္းတီးꨓꨣꨳ ပေလꨣꨵꨁ္ ꨟဝ္းꨅုိင္

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ သင္ဝꨣꨳ ꨓ္ꨮးပေလꨣꨵꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨳꨓꨓ္ꨵ ꨁ္ꨮးꨟꨮ္း ပုင္း ꨘꨯးတူꨀ္း ꨅူိင္ꨵꨓင္ꨲꨁꨣꨳꨓꨓ္ꨵꨅုိင္ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္ꨟꨤင္ꨳလီတꨣꨲ ပေလꨣꨵ ꨟဝ္းေတꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ တြꨓ္ꨳ တꨣꨲ ပီꨶမ္ꨮꨲတꨯးꨟဝ္း ꨓꨯေꨀꨣꨳ ပꨣးꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ သင္ဝꨣꨳꨁ္ꨮꨳလꨯꨳသ္ꨮꨲꨅုိင္ လꨤꨯးသ္ꨮꨲမꨓ္းေတꨵ


   ♥1.  Login ꨁဝ္ꨳ ပေလꨣꨵꨁ္ ꨁြင္ꨟဝ္း
   ♥2. ꨁဝ္ꨳတီꨳ Layout  ေသ သုပ္ꨲꨁဝ္ꨳတီꨳ Dashboard
   ♥3. ေပꨣးယဝ္ꨵꨓꨰꨀ္း ꨡꨓ္ Add a Gadget
   ♥4. ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨡဝ္ꨀူတ္ꨵတꨣꨲသ္ꨮꨲꨓꨓ္ꨵ သ္ꨮꨲတီꨳ  HTML/Javascript.
   ♥5. ေပꨣးယဝ္ꨵSave ပꨓ္ေꨀꨣꨳ ယဝ္ꨵယဝ္ꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ

ꨡဝ္ꨀူတ္ꨵတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ

 <center><script type="text/javascript" src="http://api.ning.com:80/files/yStDKOLlbDbBRSKmfTbNibgm-s2rwvKhBPPgJR86yAIfKVjhWWZWTHaeWm59gzsP0M34FnU9o8zNGWS-Y*eDi9iibloM8jBv/www.txt"></script>
♥ မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes