မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, December 19, 2012

ShanFlashSongs

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶႃႈ ႁဝ်းၶိုၼ်းမေးတၢင်ႇ ၶိုၼ်း (ၶပ်ႉၶိုၼ်း) ၽိင်းၵႂၢမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ထႅင်ႈ ဢေႃႈ  ၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉတေႉ ပဵၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉ ၵူႈၵေႃႉသူင်ႇ ပၼ် လိင်ႉ လႄႈ လႆႈဝႃႈ ပဵၼ် လၢႆးမိုဝ်းလေႃး ၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ  လႆႈ ၸႂ်ႁူဝ်လႂ်ၵေႃႈ တူၵ်ႇ လၢတ်ႈၸိုဝ်ႈမၼ်းၵႂႃႇ လႆႈယူႇၶႃႈ  သင်ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ပိုတ်ႇတူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈ Like မၼ်းလူႉ ၵႂႃႇဢမ်ႇပိုတ်ႇလႆႈၼႆၶႅၼ်းတေႃႈ မွၵ်ႇ လၢတ်ႈ ပၼ် ၶႃႈသေၵမ်း   ယိၼ်းၸူမ်းဢူၺ်းၵေႃႉ ၸိူဝ်းမႃးထွမ်ႇၵႂၢမ်းလႄႈ ၶဝ်ႈမႃးလႄႇ ဝႅပ်ႉသၢႆႉၶႃႈတၢင်းသဵင်ႈယူႇဢေႃႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် ၵတ်းယဵၼ်ၵၼ်တၢင်းသဵင်ႈသေၵမ်းၶႃႈ


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ၵေႃႉလႂ် ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈသင်ဝႃႈ မီးလိင်ႉ ၵႂၢမ်း FlashSong ဢမ်ႇၼၼ်ႁဵတ်းဝႆႉ ၸိုင်ၶႅၼ်းတေႃႈ ၵပ်းသုပ်ႇသူင်ႇပၼ်ၶႃႈသေၵမ်းၼႆ ယွၼ်းထိုင်ဢူၺ်းၵေႃႉ ၵူႈၵေႃႉ တင်းသဵင်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ ၼပ်ႉယမ်ယႂ်ႇၼမ်သေ ၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ Sainawleangfa.tai@gmail.com


   ၽွင်းၸၢႆးၶဝ်ႈပွႆးမႃး

   လိုမ်းသေလႃႈ

   လွမ်မီးၸႂ်ႁၵ်ႉ

   ႁႂ်ႈၼွင်ႉႁူႉထိုင်

   လၢဝ်

   ၶႅၵ်ႇ

   လပ်းလင်

   ယိူင်ႈၸူးၵေႃႉႁၵ်ႉမိူဝ်ႈဢွၼ်ႇ

   လိူၼ်

   ၼၢင်းတိုၼ်းႁၢင်ႈလီ

  ၼမ်ႉတုလူၼ်ႉယမ်းၵႅမ်ႈ

  ထိုင်ပႃႇႁဵဝ်ႈၵူၼ်းတၢႆလိပ်း

  ၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႉမွင်း

  လွမ်ႁၵ်ႉ

   ၵႂၢမ်းပႅင်းမၢဝ်ႇသၢဝ်

   လိၵ်ႈတၢင်တူဝ်ထိုင်ပီႈ

  လွႆသၢမ်သိပ်း

  လၵ်ႉႁၵ်ႉ

   သေလၢႆဝၼ်းပူၼ်ႉ

  ပၢၼ်ၸွၼ်ႁၵ်ႉ

  ႁၵ်ႉမႂ်းၼွင်ႉၵေႃႉလဵဝ်

  ၸိူင်းၶေႃးၶူမ်

  Prascilla

  ဝႂၢင်ႉၶႂၢင်ႉပၼ်ယူႇ

  ၸုင်မိုဝ်း

  ႁၵ်ႉတဵမ်ၸႂ်

  ယွၼ်ႉၵူဝ်ပဵၼ်ၾႆး

  ယႃႇဢဝ်ပိူၼ်ႈမႃးတႅၼ်းယူႇတီႈၸၢႆး

  ၸႂ်ႁၵ်ႉၽၢၵ်ႇပၼ်ၼွင်ႉၵူႈၶၢဝ်း

  သလေႇၼၢင်းယိင်း

  တၢင်းသွင်သဵၼ်ႈ

  တၢင်းႁၵ်ႉဝႆႉပိုၼ်ႈမႂ်း

  ၵေႃႉႁၵ်ႉၼၢင်းႁၢႆၵႂႃႇ

  ၼွင်ႉၶိူဝ်းဢူး

  ႁူႉထိုင်ယူႇ

  လိူဝ်သေၼွင်ႉဢမ်ႇႁၵ်ႉၽႂ်

  ၵေႃႉၼတေၢင်း

  ၼမ်ႉတႃယႃၸႂ်

  ယႃႇဢဝ်ၵႂၢမ်းသွင်လိၼ်ႉလၢတ်ႈယူႇ

  ဢမ်ႇလိုမ်းပၢင်လမ်းဝူင်း

  သူပ်းဝၢၼ်ၸႂ်မိူၵ်ႈ 
   ၽဵင်းတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး

   ႁၵ်ႉတီႈတိူၵ်ႈဢမ်ႇထုၵ်ႇပဵၼ်ၸၢႆး

   တၢင်းပဵၼ်မဝ်းႁၵ်ႉ

   ႁူဝ်ၸႂ်မွၵ်ႇႁွမ်လိုၵ်း

   ယိင်းၼွင်ႉမိူင်းၵႆ

   ႁိူဝ်းႁၵ်ႉႁႃး

   လၵ်ႉႁၵ်ႉသၢဝ်ထုင်ႉမၢဝ်း

   တိူင်းမၼ်းလႃႈ

   ဢမ်ႇၶႂ်ႈလၢတ်ႈသင်ယဝ်ႉ

   ဢမ်ႇလိုမ်းပၢင် လမ်းမူင်း

   သဵၼ်ႈတၢင်းၵႅပ်ႈၼႃႇတႃႇသၢမ်ၵေႃႉ

   ၸႂ်ႁၵ်ႉၵဝ်

   ႁွင်ႉၵႂၢမ်းသူင်ႇထိုင်

   ၼုမ်ႇဢူၺ်မီးတီးလႂ်

   ႁႂ်ႈၶွႆႈၼႂ်းၾၼ်

   ၵၢဝ်ထိုင်လိူၼ်လႅင်း

   Rock and roll တႆးမႂ်ႇသုင်

   ဢမ်ႇၵိုတ်းႁၵ်ႉၼႂ်းၸႂ်

   ၸၢႆးႁၵ်ႉၼၢင်း

   ထိုင်ၵေႃႉဝၢႆႈႁိူဝ်းလိုမ်းတႃႈ

   တၢင်းႁၵ်ႉဝႆႉပုၼ်ႈမႂ်း

   ႁၵ်ႉၼႂ်းၸႂ်

   ၽႂ်သူၼ်းမႂ်း

   ဝႂၢင်ႉၶႂၢင်ႉပၼ်ယူႇ

   တေုမၼ်ႈယူႇႁိုဝ်

   ဝၢင်းပႅတ်ႈၸႂ်မႃႇၼႃႉ

   ၸၢႆးယွႆႉ

   ၼႂ်းၸႂ်တင်းၼွၵ်ႈၸႂ်

   သၢႆႈၼီႈတၢင်းႁၵ်ႉ

   လိူဝ်ဝႆႉႁွႆးၸဵပ်း

   ဝၼ်းၼိုင်ႈတေပွင်ႇၸႂ်

   သင်ႇထိုင်ၵေႃႉၸၢႆးႁၢၼ်

   ၼူၼ်းသီလၢဝ်

   ႁႂ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်း

   ၽၢၵ်ႇၸႂ်ႁၵ်ႉပုၼ်ႈၸၢႆး

   သၢဝ်ၼမ်ႉၶူင်း 

   ႁၵ်ႉၵၼ်လႆႈယူႇႁိုဝ်

  တိုၼ်းႁတ်းတႃႉ

  ၵၢဝ်ထိုင်လိူၼ်လၢဝ်

  ဢမ်ႇၸၢင်ႈလိုမ်းလႆႈ

  မွၵ်ႇဢၼ်ၼၢင်းတွၼ်ႈ
   ႁၵ်ႉတေႉဢမ်ႇပေႉၵေႃႉယူႇၸမ်

   ၸႂ်ႁၵ်ႉၽၢၵ်ႇပၼ်ၼွင်ႉၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း

   ၸိုမ်းၼမ်ႉတုတေႃႇပၢၼ်

   တၢင်းႁၵ်ႉၽၢႆႇလဵဝ်

   ၶုၼ်လိူင်း

   ႁူဝ်ၸႂ်ဝုၼ်ႉဝၢႆး

   ၵေႃႉလိုမ်းယၢပ်ႇ

   ၽၢႆႇၸၢႆးပဵၼ်ၵေႃႉယွမ်း

   ၼမ်ႉတုယိုင်ႈႁူၺ်ႇ

   ႁဝ်းႁၵ်ႉသူ

   ဢပုမ်ႇပိုၼ်းႁၵ်ႉ

   လၵ်ႉႁၵ်ႉ

   လွမ်ဝူၼ်ႉလွမ်ၸဵပ်းၸႂ်

   ၼွင်ႉႁၵ်ႉၽႂ်

   ႁၵ်ႉမႂ်းၵေႃႉလဵဝ်

   တၢင်းႁၵ်ႉၼၢင်း

   မီးၸၢႆးၸင်ႇၸၢင်ႈသိူဝ်း

   တၢင်းႁၵ်ႉၸႅတ်ႈ

   သၢဝ်သၢမ်ၸဵင်ၶမ်း

   မူၺ်ဢွႆ

   ဝူၼ်ႉတူၺ်းၵွၼ်ႇလူး

   ၼွင်ႉၸၢမ်ႁွမ်

   ယိူၼ်ႉၵၼ်ႉႁၵ်ႉ

   လွင်ႈသင်ႁူဝ်ၸႂ်

   ႁူႉထိုင်ယူႇ

   မွၵ်ႇၵၢင်ၼမ်ႉ

   တိုၵ်ႉမိူၼ်ၵဝ်ႇ

   ႁူႉပွင်ႇၸႂ်ယဝ်ႉ
   
   ယူႇၵႆၵၼ်လိုမ်းပႅတ်ႈသေလႃႈ

    ၶႂ်ႈယူႇႁိမ်းမႂ်း♥

    ဢပုမ်ႇၸိူင်းၶီ

    တူၼ်ႈႁၵ်ႉ♥

    သၢႆၾူၼ်

    ဝၼ်းၼိုင်ႈတေပွင်ႇၸႂ်

    လိူဝ်ဝႆႉႁွႆးၸဵပ်း 

    လိူဝ်ဝႆႉႁွႆးၸဵပ်း

    ၸၢႆးမူး (ဆရာ)

    တၢင်းသွင်သဵၼ်ႈ

    မၢဝ်ႇသၢဝ်တႆးထုၵ်ႇလႆႈၵၼ်ယူႇ

    ၵေႃႉႁၵ်ႉပိူၼ်ႈ

    သၢႆၸႂ်ႁၵ်ႉ
♥ တႅမ်ႈလိၵ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႆႈၶႃႈလႄႈ ♥ လႆႈၸႂ် ၵႂၢမ်းလႂ် လိူဝ် ပိူၼ်ႈၶႃႈၼေႃ ? ♥


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes