မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, December 27, 2012

လꨤꨯးပိꨀ္ꨲ Comment-box Flash Song ꨡꨓ္မꨣးတြꨓ္ꨳꨀꨓ္ꨓ္ꨮး My page ꨟူိꨓ္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵေတꨵ ေတမြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳေꨓပꨓ္ လꨤꨯးပိꨀ္ꨲ FlshSong ꨡꨓ္ꨡူꨉ္းမꨣးပꨓ္ꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။ ꨓꨯေꨀꨣꨳ မꨓ္းပꨱꨓ္သင္လꨣꨲေပꨣးꨓꨯ သင္ဝꨣꨳ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵမꨣးပꨓ္ Comment box ꨓꨓ္ꨵ သင္ဝꨣꨳꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨡမ္ꨲꨁ္ꨮꨳလꨯꨳꨁꨯꨳꨟပ္ꨵဝꨯꨵယူꨲေပꨣးေပꨣးꨓꨯꨅုိင္ ꨡဝ္ ꨀူတ္ꨵတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ သ္ꨮꨲ ပꨓ္ ꨡြင္ꨳတီꨳေမးꨟူိꨓ္း ꨓꨓ္ꨵတꨣꨵ- ꨓꨯꨵ မꨤင္ပြꨀ္ꨳမꨣး ေပꨣးꨁꨤꨓ္ꨲငိꨓ္းꨅူိင္ꨵꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨁꨰꨀ္း꨸ ꨁꨣꨳေတꨵေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲလူိဝ္ꨲꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲꨁꨣꨳ ယြꨓ္းꨟꨮ္ꨳလꨯꨳ ပꨱꨓ္ꨀꨤꨓ္ꨅꨤမ္း တꨤင္းꨟုꨵꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨓꨣꨲေꨓꨣꨳ ?:P ေပꨣးꨡဝ္ Code တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵသ္ꨮꨲယဝ္ꨵေတꨵ Play မꨓ္းေတꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ ꨡမ္ꨲ ꨡြꨀ္ꨲပꨓ္ꨅူိင္ꨵꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ - ေပꨣးꨅ္ꨮꨳꨅꨤမ္းတူꨉ္းေတꨵ ꨡဝ္ꨀူတ္ꨵတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵသ္ꨮꨲꨁꨣꨳꨬလꨳ ေတယꨱꨓ္ ပꨰတ္ꨳမူတ္း ꨀမ္းလꨱဝ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨷꨷


ꨓꨯꨵတꨣꨲ ꨟꨮ္ꨳFlashSong ꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ

/*This is unable to be sent song code*/ .xg_widget_profiles_profile_show .xg_3col .xg_2col .comment object, .xg_widget_profiles_profile_show .xg_3col .xg_2col .comment embed { display:none !important; }


တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵသမ္ꨵတꨣꨲꨕꨰတ္ꨲပꨰတ္ꨳ ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ Comment ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ

/*This is unable to be sent img html*/ .xg_widget_profiles_profile_show .xg_3col .xg_2col .comment img{ display:none !important; }
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes