မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, December 31, 2012

Download FlashSong <> လꨤꨯးလူတ္ꨵꨡဝ္ FlashSong

ေတလꨤတ္ꨳေꨓ လꨤꨯးသိမ္းꨡဝ္  FlashSong ꨓ္ꨮꨲဝꨯꨵꨓ္ꨮးꨁြမ္းꨟဝ္းꨓꨓ္ꨵꨓꨯꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ  ꨡြꨓ္တꨤင္း သုတ္းေတꨵ ꨟဝ္း ေမးꨁဝ္ꨳလꨤꨯꨳ  Firefox  -- Menu Bar ꨟဝ္းꨓꨓ္ꨵေသꨀြꨓ္ꨲꨁꨣꨳေꨓꨣ ꨷
ေပꨣး ပꨱꨓ္ Windows 7 Firefox   Menu Bar မꨓ္း ꨀꨯꨵ ပꨱꨓ္ ꨟꨤင္ꨳ မꨤꨯသြင္ တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨵ -ေပꨣးမူိꨓ္ꨓင္ꨲတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵ ေတꨁဝ္ꨳ ꨁꨣ သင္ မꨓ္း ေꨀꨣꨳ ယꨤပ္ꨲ ဝꨯꨵ ꨡိတ္း꨸ꨁꨣꨳꨬလꨳ  သင္မူိꨓ္ မꨤꨯ 1 ꨓꨯꨵေꨀꨣꨳ ငꨤꨯꨳေꨀꨣꨳ ငꨤꨯꨳ မꨓ္းꨡြꨀ္ꨲေꨓမူတ္းꨓꨯေꨀꨣꨳ ဝꨣꨳ လꨯꨳ ယူꨲꨁꨣꨳ တူꨉ္းတီꨳ တ္ꨮꨳ ꨓꨯꨵ ꨬလꨳ
ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ မꨤꨯ(1)
ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ မꨤꨯ(2)
တီꨳလꨤꨯꨳမꨓ္းေတꨵ ꨓꨰꨀ္း တီမြꨀ္ꨲ ꨕꨤꨯꨲသꨤꨯꨵေသ လူိꨀ္ꨳ ꨡဝ္တီꨳ Menu Bar ꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳ ယဝ္ꨵယဝ္ꨳꨁꨣꨳ မူိꨓ္ꨓင္ꨲ ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ

မꨤꨯတြင္း==>  / သင္ꨁ္ꨮꨳတူꨉ္း ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳမꨓ္း ꨀမ္း ꨁꨰပ္း꨸ေꨀꨣꨳ  Open Link in new window ꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳ လꨯꨳယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ

  လꨤꨯးꨡဝ္မꨓ္းသမ္ꨵ ꨓꨰꨀ္း မြတ္ꨲ ꨕꨤꨯꨲသꨤꨯꨵ ꨓူိဝ္ ထꨰဝ္လိꨀ္ꨳꨀꨮꨤမ္း ꨓုိင္ꨳ ထꨰဝ္ေသ လူိꨀ္ꨳ Save Link As ==> ေပꨣးယဝ္ꨵ ပြꨀ္ꨲꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳေတꨁုိꨓ္ꨳမꨣး လူိꨀ္ꨳပꨓ္တီꨳယူꨲ ေသ Save ပꨓ္ေသေꨀꨣꨳ ပ္ꨮꨵေတꨣꨲမꨓ္း လူတ္ꨲ ꨡဝ္ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ ယဝ္ꨵယဝ္ꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
ထꨰင္ꨳလꨤꨯးꨓုိင္ꨳသမ္ꨵ ပြꨯꨲꨀꨮꨤမ္း မꨓ္း ပုိꨀ္ꨳꨓုိင္ꨳေသ ꨀꨮꨣꨲSave တင္းꨁꨤင္ꨳ ꨅူိင္ꨵꨓင္ꨲꨁꨣꨳေꨓဝꨯꨵ ပꨣꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေꨀꨣꨳ လꨯꨳယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes