မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, December 20, 2012

Download Games : Sim City 1 – 3
လꨱꨓ္ꨳꨀꨰမ္းꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨅꨓ္ꨡဝ္ꨁꨣꨳꨬလꨳ မꨤင္ ပြꨀ္ꨳေꨀꨣꨳ ေပꨣး ꨟꨱတးꨀꨤꨓ္ ꨓမ္ꨓꨣꨲေꨀꨣꨳ ꨕဝꨅဝ္ꨳꨓꨓ္ꨵ မူိꨓ္ꨀူꨓ္း လမ္ꨲမꨤꨀ္ꨳေလꨣးꨕ ယ္ꨮꨲေသ ꨡမ္ꨲမီးဝꨓ္းသုတ္းလꨯꨳ- ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲ မီꨳတꨤင္းသူိဝ္းꨀတ္းယꨱꨓ္ꨅ္ꨮ လꨯꨳေတꨵေတꨵꨓꨯ ေတ ꨟူꨀꨓ္ယူꨲꨁꨣꨳေꨓꨣ ꨅꨓ္ꨡဝ္တီꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ=
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes