မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, December 21, 2012

TaiFlashSong New

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶႃႈ ႁဝ်းၶိုၼ်းမေးတၢင်ႇ ၶိုၼ်း (ၶပ်ႉၶိုၼ်း) ၽိင်းၵႂၢမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ထႅင်ႈ တွၼ်ႈ သွင် ယူႇၶႃႈဢေႃႈ  သင်ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ပိုတ်ႇတူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈ Like မၼ်းလူႉ ၵႂႃႇဢမ်ႇပိုတ်ႇလႆႈၼႆၶႅၼ်းတေႃႈ မွၵ်ႇ လၢတ်ႈ ပၼ် ၶႃႈသေၵမ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ ၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ  ပဵၼ်ၶႃႈ ၵေႃႉ လဵဝ် ႁဵတ်းဝႆႉသေတၢင်ႇဝႆႉ ၶႃႈဢေႃႈ  လႆႈၸႂ်ႁူဝ်ၸႂ်ၵေႃႈတႅမ်ႈ လိၵ်ႈပၼ် ဝႆႉႁႂ်ႈပဵၼ် ႁႅင်းၸႂ်ၵေႃႉႁဵတ်းမၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ ? ယိၼ်းၸူမ်းဢူၺ်းၵေႃႉ ၸိူဝ်းမႃးထွမ်ႇၵႂၢမ်းလႄႈ ၶဝ်ႈမႃးလႄႇ ဝႅပ်ႉသၢႆႉၶႃႈတၢင်းသဵင်ႈယူႇဢေႃႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် ၵတ်းယဵၼ်ၵၼ်တၢင်းသဵင်ႈသေၵမ်းၶႃႈ


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ၵေႃႉလႂ် ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈသင်ဝႃႈ မီးလိင်ႉ ၵႂၢမ်း FlashSong ဢမ်ႇၼၼ်ႁဵတ်းဝႆႉ ၸိုင်ၶႅၼ်းတေႃႈ ၵပ်းသုပ်ႇသူင်ႇပၼ်ၶႃႈသေၵမ်းၼႆ ယွၼ်းထိုင်ဢူၺ်းၵေႃႉ ၵူႈၵေႃႉ တင်းသဵင်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ ၼပ်ႉယမ်ယႂ်ႇၼမ်သေ ၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ Sainawleangfa.tai@gmail.com

   ယွၼ်းသွၼ်ႈငဝ်းႁူမ်ႈၸႂ်

   ႁၵ်ႉဢမ်ႇထိုင်တီႈ

   ဢဵၼ်ႁႅင်းတႆး

   သဵၼ်ႈတၢင်းၽေၵျွၵ်ႉမေး

   ၵေႃႉႁၵ်ႉပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ

   ယႃႇပိၼ်ႇၸႂ်ႁၵ်ႉမႂ်း

   ၼႃးလီၼႃးႁူဝ်တၢင်ႉ

  သေလၢႆမွၵ်ႇၵွၼ်တႆး

  ၵေႃႉၼွင်ႉပၼ်ႁႅင်း

  ယႃႇဢဝ်ပိူၼ်ႈမႃးတႅၼ်းတီႈယူႇၸၢႆး

   မူဝ်ႁၢင်ႈလီ /ၸၢႆးၵွင်မိူင်း

  သေလၢႆသၢဝ်တႆး

  တီႈမၢႆတွင်း

  ထိုင် မၢဝ်ႇပီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ

  ၼွင်ႉယႃႇၶဝ်ႈမႃးၸမ်

  ဝေးရောက်ချစ်သူ

  သၢဝ်ႁၢင်ႈလီၶိူဝ်းတႆး

  ပၢင်ႇလၢႆႇ +ၸၢႆးလၢဝ်ပိူင်း

  တၢင်းႁၵ်ႉၵႄႈတၢင်းမိုတ်ႈ

  ႁူဝ်ၸႂ်ႁၵ်ႉလၵ်ႉပၼ်မူတ်း

  ၶမ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ

  မႄ

  ၼွင်ႉၶိူဝ်းဢူး

  မွၵ်ႇႁူင်ႈၵွပ်ႈၵူၼ်းသွမ်ႈ

  မႆႉလုၼ်ႈလဵဝ်ဢမ်ႇပဵၼ်ၵေႃ

  ထိုင် ij ဢူၺ်းၵေႃႉယိင်းဢွၵ်ႇမိူင်း

  ႁိူၼ်းၶႃႈ ♥ၸၢႆးဢွၼ်ႇႁၵ်ႉ

  မွင်းဝၼ်းယုမ်ႇယမ်

  You Ter Beautiful

  ႁၵ်ႉယူႇတီႈလႂ်ၵေႃႈ ႁၵ်ႉတေၶဝ်ႈမႃး

  မွင်းဝၼ်းပွင်ႇလႅင်းၸႂ်

  ႁၵ်ႉငၢႆႈလိုမ်းယၢပ်
   ဢမ်ႇႁၢင်ႈလီၵေႃႈမေႃႁၵ်ႉ

   ၽွင်းၸၢႆးၶဝ်ႈပွႆးမႃး

   လၢဝ်

   ပီႈၼတေၢင်းပၼ်

   ႁိူၼ်းၶႃး

   လၵ်ႉႁၵ်ႉမၢႆၼႂ်းပပ်ႉ

   ႁႂ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်း

   ♥Flash Song Album

   ၵႆၵၼ်တေႉယဝ်ႉ

   ႁူဝ်ၸႂ်ၵၢႆၶူဝ်

   လွမ်လွမ်မွင်းပႂ်ႉ

   တိူဝ်မႄႈလိၵ်ႈတႆး(႑႙)သိပ်းၵဝ်ႈတူဝ်

   ပီႈဢမ်ႇၸၢင်ႈတမ်းၸ်ႂ်

   50 ပီႊၵွၼ်းၶမ်း ၸဝ်ႈသြႃႇသႃႉၶမ်း

   ၼမ်ႉယၢတ်ႇ ပၢၼ်ဢွၼ်

   ႁၢင်ႈြၽႃးၸဝ်ႈ

   ၵႂၢမ်းသူင်ႇ မႅတ်ႉတႃႇ (ၽၢႆႇတႆး)

    တႃႇတွၼ်ႈၵၼ် New Album

   ပန်းမခူးရ♥ရိန်မိုး

   ယုမ်ႇၸႂ်ႁၵ်ႉႁဝ်းသူ♥ပူႇပီး

   မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ႁၵ်ႉၸႅတ်ႈ

   တၢင်းႁၵ်ႉပီႈမႃးတီႈမႅတ်ႉတႃႇ

   ဆည်းလေးသံ

   သေလၢႆမွၵ်ႇၵွၼ်တႆး

   ၵေႃႉယွၼ်းၽတေၢင်း

   ၵႂၢမ်းမၢၵ်ႇလိူၼ်ၸဵင်

   ၾိင်ႈမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ၶိူဝ်းတႆး

   ယႃႇဢဝ်ၵႂၢမ်းသွင်လိၼ်ႉလၢတ်ႈယူႇ

   ၸဵပ်းၼႂ်းၸႂ်

   တၢင်းႁၵ်ႉဢမ်ႇမီးတႃ

   ယွၼ်းသင်သၢဝ်တႆး

   Miss You Like Crazy

   ၵဝ်ပဵၼ်ဢီႈသင်ဝႆႉ
  ႁႂ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်း

   ယႃႇၸၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း

   ၸႂ်ထိုင်

   ယိင်းၼွင်ႉမွၵ်ႇမုင်ႈမွင်း

   ၵႂၢမ်းယွၼ်ႈထိုင်ၸႂ်

   ႁႂ်ႈလိုမ်းၸၢႆးလႆႈသေၵမ်း

   ၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႉသုၵ်းတႆး(ၽၢႆႇထႆး)

   တၢမ်ႇတၢင်းႁၵ်ႉ

   ႁူႉထိုင်ယူႇ

   ၸိူဝ်းသူႁဵတ်းၼႆႉဢမ်ႇထုၵ်ႇ

   တူၼ်ႈႁၵ်ႉ

   ဢပုမ်ႉၸိူင်းၶီ

   တူၼ်ႈႁၵ်ႉ ♥

   ဢေးၼွင်ႉပီး(ႁွင်ႉ)ႁူဝ်ယွႆး

   ၶႂ်ႈယူႇႁိမ်းမႂ်း

   ႁၵ်ႉယၢပ်ႇၸႂ်

   ၸၢႆးၶႅမ်ၶမ်း

   ယွၼ်းႁူတ်းၼမ်ႉမိူဝ်ႈထူပ်းၵၼ်

   ၵေႃႉပၼ်ႁႅင်း

   ၶမ်ႈဢွၼ်ႇၾႆး

   တိုၵ်ႉၸႂ်ထိုင်မႂ်း

   ၼွင်ႉၸင်းၵေႃႈၸင်းႁၵ်ႉလႆႈယူႇ

   ၶႂ်ႈၸႂ်ထိုင်မႂ်း

   ၽွင်းမွၵ်ႇၵွၼ်ႇၵီႈ

   မွင်းၸွၼ်ႁူမ်ႈႁၵ်ႉၸၢႆး

   ႁၵ်ႉဢဝ်ဢမ်ႇလႆႈ

   ၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပီးမႂ်ႇတႆး

   ၽၢၵ်ႇ ဝၼ်းၵိူတ်ႇAlbums
   
   Flash Song Album

   ဢွၵ်ႇဝႃႇပိူၼ်ႈသိူဝ်း

   သွၼ်ႈငဝ်းႁပ်ႉပီႈၸွင်ႇလႆႈ

   လုၵ်ႈလီႁၵ်ႉဢွၼ်ႇမႄႈ 

   ၸႂ်ယႂ်ႇပီႈၵေႃႉလဵဝ်♥ တႅမ်ႈလိၵ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႆႈၶႃႈလႄႈ ♥ လႆႈၸႂ် ၵႂၢမ်းလႂ် လိူဝ် ပိူၼ်ႈၶႃႈၼေႃ ? ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes