မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, December 10, 2012

တꨰမ္ꨳတူဝ္လိꨀ္ꨳꨟꨤင္ꨳလီ꨸ Font Design

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵ သမ္ꨵ ေတ ပꨓ္ လိင္ꨵ လꨤꨯး တꨰမ္ꨳ လိꨀ္ꨳ ꨕြꨓ္ꨵ Design ꨟꨤင္ꨳလီꨰ꨸ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨓꨯꨵ ေတꨵ ေꨀꨣꨳ တꨰမ္ꨳ လꨯꨳ လိꨀ္ꨳ ꨡင္းꨀိတ္း ꨀူꨉ္းꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ းD လိꨀ္ꨳတꨯးေတꨵ ꨡမ္ꨲလꨯꨳꨁꨣꨳ - ꨓꨯꨵေꨀꨣꨳတꨣꨲ ꨅ္ꨮꨵ လꨯꨳ ꨀူꨳ တီꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨓ္ꨮး FlashSong လ္ꨮ ꨓ္ꨮး ဝꨰပ္ꨵသꨤꨯꨵ လ္ꨮ ꨅꨣꨵꨀꨮꨣꨲ လꨯꨳ လꨤꨯꨡꨓ္ - မီꨳတꨤင္း ꨓမ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ လꨯꨳꨅ္ꨮ ꨡꨓ္လ္ꨮေꨀꨣꨳ တꨰမ္ꨳတူꨉ္းေသ သိမ္း ꨡဝ္ꨁꨣꨳꨬလꨳ ေꨓꨣꨳ တူꨉ္း မူိꨓ္ ꨓင္ꨲꨁꨣꨳ တꨰမ္ꨳ ဝꨯꨵ တီး တ္ꨮꨳ ꨓꨯꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း ꨀꨮꨣꨲတီꨳꨓꨯꨳꨁꨣꨳ

 တူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ တီꨳꨓူိဝ္ ꨅူိဝ္းꨓꨯꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ေပꨣး လꨯꨳꨅ္ꨮ ꨀꨮꨣꨲꨟꨱတ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ ေပꨣး ꨡမ္ꨲꨟူꨵလꨤꨯးမꨓ္းꨁꨣꨳေတ ꨟꨱတ္း ပꨓ္ꨅုိဝ္ꨳꨁꨣꨳ မူိꨓ္ ꨓꨯꨁꨣꨳ ꨁꨰꨀ္း꨸ ꨟꨤꨓ္ꨵꨅ္ꨮေသꨀမ္းꨁꨣꨳ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes