မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, December 10, 2012

ꨁြပ္ꨳꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ Frame တꨣꨲꨅ္ꨮPhotoShop

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵေတꨵ ပꨱꨓ္ꨁြပ္ꨳ ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ Frame ꨟꨤင္ꨳလီ꨸ တꨣꨲꨅ္ꨮꨵꨓ္ꨮး PhotoSohp ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ တီꨳꨓꨯꨳေတꨵ တꨤင္ꨲဝꨯꨵ မီးတꨤင္းꨓမ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳꨟꨤင္ꨳေꨀꨣꨳ ꨟꨤင္ꨳလီေတꨵေတꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ  ꨡꨓ္လ္ꨮငꨤꨯꨳေꨀꨣꨳ ꨁꨱꨓ္းေတꨣꨳ ꨅꨓ္ ꨡဝ္ေသꨀမ္းꨁꨣꨳ

Download rapidshareDownload ifile.itDownload mediafire


☺ ꨟꨮ္ꨳတꨱမ္ထူꨓ္ꨳေသꨀမ္းꨁꨣꨳ ☺
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes