မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, December 10, 2012

ꨁြပ္ꨲꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ Frame3 ꨟꨤင္ꨳလီ꨸

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵေတꨵ ပꨱꨓ္ꨁြပ္ꨳ ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ Frame ꨟꨤင္ꨳလီ꨸ ꨀမ္းသꨤမ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ တꨣꨲꨅ္ꨮꨵꨓ္ꨮး PhotoSohp ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ တီꨳꨓꨯꨳေတꨵ တꨤင္ꨲဝꨯꨵ မီးတꨤင္းꨓမ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳꨟꨤင္ꨳေꨀꨣꨳ ꨟꨤင္ꨳလီေတꨵေတꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ  ꨡꨓ္လ္ꨮငꨤꨯꨳေꨀꨣꨳ ꨁꨱꨓ္းေတꨣꨳ ꨅꨓ္ ꨡဝ္ေသꨀမ္းꨁꨣꨳ


☺ꨟꨮ္ꨳတꨱမ္ထူꨓ္ꨳ ꨟꨮ္ꨳလꨯꨳမူꨓ္ꨳေသꨀမ္းꨁꨣꨳ ☺

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes