မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, December 26, 2012

Google Earth တꨣꨲတူꨉ္းꨟꨤင္ꨳꨕꨰꨓ္ꨲလိꨓ္

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵ သုပ္ꨲတꨤင္ꨲ ပꨓ္ Google Earth တꨣꨲတူꨉ္းꨕꨰꨓ္ꨲလိꨓ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳလꨤꨯး မꨓ္းေတꨵ ဝူꨓ္ꨵ ဝꨣꨳ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯး ꨟဝ္းꨁဝ္ ေတꨟူꨵꨀꨓ္ယူꨲꨁꨣꨳေꨓꨣ ꨷ လူင္းꨅꨓ္ꨡဝ္တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေသꨀမ္းꨁꨣꨳ

Download


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes