မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, December 6, 2012

photoframeသ္ꨮꨲꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳဝꨯꨵတီꨳꨓꨣꨳDesktop ꨟꨤင္ꨳလီꨁုိꨀ္ꨵꨁꨰမ္ꨵ

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္း ꨓꨯꨵသမ္ꨵေတꨀပ္းသုပ္ꨲပꨓ္ ꨅုိဝ္ꨳမꨓ္းေတꨵ ꨟြင္ꨵ photoframeꨓꨯꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ သင္ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ ꨁ္ꨮꨳꨟꨮ္ꨳ ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ ꨡꨓ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ လꨯꨳꨅ္ꨮ - ꨁ္ꨮꨳꨟꨓ္တꨣꨲေသꨲ- ꨅူိင္ꨵꨓင္ꨲꨁꨣꨳꨓꨯꨵေꨡꨣꨳ တူꨉ္းꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳတီးတ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨁꨰꨀ္း꨸ :P ꨓꨯꨵေꨀꨣꨳ ပꨱꨓ္လꨤꨯးꨡဝ္ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ  တꨤင္ꨲ ဝꨯꨵ တီꨳ ꨓူုိဝ္Desktop ꨁြမ္း ꨅဝ္ꨳ ꨀဝ္ꨲ ꨓꨯꨁꨣꨳေꨡꨣꨳꨁြပ္ꨲတꨣꨲသ္ꨮꨲမꨓ္းေꨀꨣꨳ မီးယူꨲ လꨤꨯ꨸ꨡꨓ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨁꨰမ္ꨲေတꨲ꨸ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ေပꨣး ꨁ္ꨮꨳ လꨯꨳေꨀꨣꨳေတ တြꨓ္ꨳ ပꨓ္ ေꨀꨣꨵꨁဝ္လꨤꨯ꨸ ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳꨓꨣ :D တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨟꨮ္ꨳꨀꨤမ္ꨲလီ ꨟꨤင္ꨳလီꨀုိꨀ္းပုိꨓ္း ေသꨀမ္းꨁꨣꨳ

 

 

 My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes