မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, December 10, 2012

တြꨓ္ꨳတꨣꨲ Photoshop Lightning Effects Brushes ꨟꨤင္ꨳလီ꨸

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵေတꨵ Lightning Effects Brushes ꨟꨤင္ꨳလီ꨸  တꨣꨲꨟꨱတ္း Design ေသ ꨅ္ꨮꨵꨓ္ꨮး PhotoSohp ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨓꨯꨳေꨀꨣꨳ ဝူꨓ္ꨵဝꨣꨳေတ ပꨱꨓ္ꨕြꨓ္းလီ တꨣꨲေꨀꨣꨵသူင္ꨅ္ꨮ ꨟꨱတ္း ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ ꨁဝ္ ယူꨲꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ တီꨳꨓꨯꨳေꨀꨣꨳ တꨤင္ꨲ ဝꨯꨵ ေတမီးမြꨀ္ꨳ DVD ꨓုိင္ꨳꨁꨰပ္းꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨓမ္ေတꨵ ꨸ꨁꨣꨳ  ꨡꨓ္လ္ꨮငꨤꨯꨳေꨀꨣꨳ ꨁꨱꨓ္းေတꨣꨳ ꨅꨓ္ ꨡဝ္ေသꨀမ္းꨁꨣꨳ

Download rapidshare ၊  ၊ Download mediafire

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes