မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, December 10, 2012

Screen Saver ꨟꨤင္ꨳလီ꨸မꨣးထꨰင္ꨳ ယဝ္ꨵꨁꨣꨳ

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵ Screen Saver ꨟꨤင္ꨳလꨰီ꨸မꨣးယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ꨓꨯꨵေꨀꨣꨳ ꨁꨰမ္ꨳေတꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳလꨯꨳ ꨅꨓ္ ꨡဝ္တꨤင္း တ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ

< Download Here >>>

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes