မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, December 20, 2012

Sniper Art of Victory Game

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵ သမ္ꨵ ꨕုိꨀ္း ယုိဝ္း ꨀြင္ꨳ ꨓ္ꨮးꨁြမ္းꨃꨣꨳေꨓꨣꨳ ပꨱꨓ္ လီꨁဝ္ꨳꨅ္ꨮ လီလꨱꨓ္ꨳေတꨵေတꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
ေပꨣးေမꨣလꨱꨓ္ꨳတီꨳꨓꨯꨳ ယဝ္ꨵ ေတꨵ တꨣꨲေတꨀꨮꨣꨲတီꨳ  လꨯြတꨯးလꨰင္း ေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲ ယꨤပ္ꨲယဝ္ꨵꨁꨣꨳေꨓꨣꨳꨁꨰꨀ္း꨸
ယဝ္ꨵယြꨀ္ꨲꨁꨣꨳ ေပꨕိတ္းꨅ္ꨮꨁꨣꨳꨓꨣ ꨅꨓ္ ꨡဝ္တီꨳတ
Download Part 1
Download Part 2
Download Part 3
Download Part 4
သꨰꨀ္ꨵမꨓ္းေတꨵ မီး : 737MB
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes