မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, February 15, 2013

ꨅꨤꨯးꨟꨤꨓ္လꨰင္း ♥ ꨓꨤင္းသꨰင္ꨡြꨓ္ꨲ (တူꨓ္ꨳꨟꨀ္ꨵ) ꨘိင္းꨀꨮꨤမ္းမ္ꨮꨲ꨸မꨣးယဝ္ꨵꨁꨣꨳꨳ

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ သုပ္ꨲေသꨬလꨳ ꨁꨣꨳꨟဝ္း ꨁုိꨓ္း သုပ္ꨲတꨤင္ꨲ ပꨓ္ꨀꨮꨤမ္း ꨅꨤꨯးꨟꨤꨓ္လꨰင္း ꨓꨤင္းသꨰင္ꨡြꨓ္ꨲ ꨁꨰပ္းꨀꨮꨤမ္း (တူꨓ္ꨳꨟꨀ္ꨵ) တုိꨀ္ꨵꨡြꨀ္ꨲမ္ꨮꨲ꨸ꨀူꨉ္းꨃꨣꨳ ။ တꨤင္း မူတ္းေတꨵ မီး သိပ္ꨳ ပုꨀ္ꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ဝူꨓ္ꨵဝꨣꨳ ေတပꨱꨓ္ တꨣꨲတꨤင္း ꨡဝ္ ငꨤꨯꨳ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ယူꨲꨓꨯꨬလꨳ တꨤင္ꨲ ပꨓ္ ꨀꨮꨣꨲယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
သင္ဝꨣꨳ ယꨤပ္ꨲ ယꨱꨓ္း တꨤင္ꨲ လိင္ꨵ ꨕိတ္း လ္ꨮ ꨁꨱꨓ္းေတꨣꨳ မြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳ ꨬꨓ ပꨓ္ꨁꨣꨳ ꨟဝ္းေသꨀမ္းꨓꨯ ယြꨓ္းထုိင္ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ


ꨓꨤင္းသꨰင္ꨡြꨓ္ꨲ  1
ꨓꨤင္းသꨰင္ꨡြꨓ္ꨲ  2
ꨓꨤင္းသꨰင္ꨡြꨓ္ꨲ  3
ꨓꨤင္းသꨰင္ꨡြꨓ္ꨲ  4
ꨓꨤင္းသꨰင္ꨡြꨓ္ꨲ  5
ꨓꨤင္းသꨰင္ꨡြꨓ္ꨲ  6
ꨓꨤင္းသꨰင္ꨡြꨓ္ꨲ  7
ꨓꨤင္းသꨰင္ꨡြꨓ္ꨲ  8
ꨓꨤင္းသꨰင္ꨡြꨓ္ꨲ 9
ꨓꨤင္းသꨰင္ꨡြꨓ္ꨲ  10
♥ မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes